Større ulykker med farlige kemikalier

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at sikre kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, særligt kemikalier.

Dette direktiv, benævnt Seveso-III, ændrer det tidligere Seveso-II (direktiv 96/82/EF), som på baggrund af erfaringerne fra tidligere ulykker, f.eks. i Bhopal, Toulouse og Enschede, havde ændret det oprindelige Seveso-Direktiv (direktiv 82/501/EØF) efter den katastrofale ulykke i den italienske by Seveso i 1976 som resulterede i vedtagelsen af lovgivningen om forebyggelse og kontrol med sådanne ulykker.

HOVEDPUNKTER

Denne lovgivning er blevet ændret for at give offentligheden bedre rettigheder. Direktivet giver offentligheden bedre adgang til information om risici, som kan opstå fra industrianlæg i nærheden, og om hvordan de skal reagere, hvis der sker en ulykke.

Den information, som forklarer, hvordan alarmvarsler vil blive håndteret, og hvordan offentligheden bør forholde sig, skal være tilgængelig på internettet.

Hvad har ændret sig?

Loven dækker nu omkring 12 000 industrielle anlæg i hele EU, hvor kemikalier og petrokemikalier anvendes eller opbevares, eller hvor metalraffinering finder sted.

Alle EU-lande skal sørge for, at der er foranstaltninger på plads til håndtering af ulykker på områderne omkring industrielle anlæg, som huser store mængder farlige produkter:

Virksomheder som håndterer disse stoffer over en bestemt grænseværdi skal:

Den nye lov skal også:

Hvorfor denne opdatering?

Den seneste lovgivning tager højde for bestemte europæiske og internationale tekniske ændringer i den måde, hvorpå kemikalier klassificeres.

Baggrund

Den meget høje grad af industrialisering i EU taget i betragtning har Seveso-direktivet bidraget til at opnå en lav frekvens af større ulykker. Direktivet anerkendes som retningsgivende for udformning af politik vedrørende industriulykker, og det har dannet udgangspunkt for lovgivning i mange lande verden over.

For yderligere oplysninger henvises til:

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

Det trådte i kraft den 13. august 2012. De nye regler skal være gældende i EU-landene fra den 1. juni 2015.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 1-37)

Se den konsoliderede udgave.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen om anvendelsen i medlemsstaterne af direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer i perioden 2012-2014 (COM(2017) 665 final af 16. november 2017)

seneste ajourføring 04.06.2018