Emballage og emballageaffald

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Direktiv (EU) 2018/852 om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktiv 94/62/EF fastsætter EU’s regler for håndtering af emballage og emballageaffald.

Direktiv (EU) 2018/852 ændrer direktiv 94/62/EF og indeholder opdaterede foranstaltninger, der skal:

Direktiv 94/62/EF har til formål at:

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet som ændret omfatter al emballage, der markedsføres i EU, og alt emballageaffald, uanset om det anvendes i, eller stammer fra industri-, handels-, kontor-, værksteds-, service-, husholdnings- eller andre sektorer, og uanset hvilke materialer der er anvendt.

Foranstaltninger

EU-lande skal træffe foranstaltninger, såsom nationale programmer, incitamenter via ordninger for udvidet producentansvar og andre økonomiske instrumenter, med henblik på at forebygge produktion af emballageaffald og minimere emballages miljøpåvirkning.

EU-lande skal tilskynde til en forøgelse af andelen af genbrugsemballage*, der bringes i omsætning, og af systemer til genbrug af emballage uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden. Det kan omfatte:

EU-lande skal desuden træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at overholde visse genanvendelsesmål, som varierer afhængigt af emballagemateriale, og i den forbindelse anvende de nye beregningsregler.

Mål

Senest den 31. december 2025 skal mindst 65 vægtprocent af al emballage genanvendes. Genanvendelsesmålene for de specifikke materialer er:

Senest den 31. december 2030 skal mindst 70 % af al emballage genanvendes. Det omfatter:

Væsentlige krav

EU-lande skal sikre, at emballage, der markedsføres, opfylder alle de væsentlige krav i direktivets bilag II:

Bionedbrydelig emballage: oxo-nedbrydelig* plastemballage betragtes ikke som bionedbrydelig.

Europa-Kommissionen undersøger i øjeblikket, hvordan man kan skærpe væsentlige krav med henblik på at forbedre emballagedesign til genbrug, at fremme genanvendelse af høj kvalitet samt at styrke håndhævelsen af disse væsentlige krav.

Nyttiggørelsessystemer

EU-lande skal sikre, at der indføres systemer til returnering og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald samt genbrug eller nyttiggørelse, herunder genanvendelse af indsamlet emballage og/eller emballageaffald.

Producentansvar

Senest i 2025 skal EU-lande sikre, at der oprettes ordninger for producentansvar* for al emballage. Ordninger for producentansvar giver mulighed for at returnere og/eller indsamle brugt emballage og/eller emballageaffald og kanalisere den brugte emballage eller emballageaffaldet til de mest hensigtsmæssige affaldshåndteringsalternativer samt mulighed for at genbruge eller genanvende indsamlet emballage og/eller emballageaffald. Disse ordninger skal overholde visse minimumskrav fastsat i affaldsrammedirektivet (2008/98/EF). Ordningerne skal tilskynde til anvendelse af emballage, der er designet, fremstillet og markedsført på en sådan måde, at det kan genbruges eller genanvendes og har en minimal indvirkning på miljøet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv 94/62/EU trådte i kraft den 31. december 1994 og skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivning senest den 30. juni 1996.

Direktiv (EU) 2018/852 trådte i kraft den 4. juli 2018, og det skal indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 5. juli 2020.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Cirkulær økonomi: en cirkulær økonomi minimerer ressourceinput, affald, udledninger og energispild. Det kan opnås ved hjælp af langtidsholdbart design, vedligeholdelse, reparation, genbrug og genanvendelse. En cirkulær økonomi står i modsætning til en lineær økonomi, hvor man udvinder ressourcer, bruger dem og derefter smider dem væk.
Genbrugsemballage: emballage, som er blevet udtænkt, udformet og bragt i omsætning med henblik på i sin levetid at gennemgå et antal ture ved at blive genpåfyldt eller genbrugt til det samme formål, som den blev udtænkt til.
Oxo-nedbrydelig: oxo-nedbrydelig emballage er plastemballage med tilsætningsstoffer, der nedbryder emballagen i mikroskopiske partikler. Det kan bidrage til en øget tilstedeværelse af mikroplast i miljøet.
Ordning for producentansvar: et system oprettet af en producent for at sikre, at de bærer et vist ansvar for at reducere påvirkningen af miljøet i forbindelse med fremstilling, markedsføring og bortskaffelse af deres produkter.

HOVEDDOKUMENTER

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10-23)

Efterfølgende ændringer af direktiv 94/62/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2018/852 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 141-154)

TILHØRENDE DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-30)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 06.11.2018