Bortskaffelse af polychlorbiphenyler (PCB) og polychlorterphenyler (PCT)

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 96/59/EF — bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det harmoniserer lovgivningen om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)* samt dekontaminering eller bortskaffelse af apparater, der indeholder dem.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 16. september 1996. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 16. marts 1998.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Polychlorbiphenyler (PCB) og polychlorterphenyler (PCT): en gruppe af menneskeskabte forbindelser, der tidligere blev benyttet i vid udstrækning, hovedsageligt i elektriske apparater. De blev forbudt i slutningen af 1970'erne i mange lande af miljømæssige årsager.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31-35)

Efterfølgende ændringer til direktiv 96/59/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2001/68/EF af 16. januar 2001 om fastsættelse af referencemetoder til måling af PCB i medfør af artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 96/59/EF om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 23 af 25.1.2001, s. 31)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7-49)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004) (EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5-22)

Se den konsoliderede udgave

seneste ajourføring 13.02.2017