Genetisk modificerede organismer — sporbarhed og mærkning

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1830/2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer (GMO’er) og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af GMO’er

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger bestemmelser for at sikre, at produkter indeholdende GMO’er (*) samt fødevarer og dyrefoder afledt af disse kan spores på alle stadier af produktions- og distributionskæden.

Bestemmelserne dækker mærkning, overvågning af miljømæssige og sundhedsmæssige risici samt om nødvendigt mulighed for tilbagetrækning af produkter.

HOVEDPUNKTER

Sporbarhed

Sporbarhed (muligheden for at spore GMO’er og produkter fremstillet af GMO’er på alle stadier af produktions- og distributionskæden) er vigtigt for at kunne give forbrugerne og fødevarebranchen oplysninger og beskyttelsesforanstaltninger vedrørende fødevarer/foder afledt af GMO’er. På denne måde kan de træffe informerede valg på baggrund af nøjagtig mærkning.

Der er treoverordnede krav til sælgere, som skal:

Disse oplysninger skal leveres på alle stadier i produktions- og distributionskæden og opbevares i fem år.

Mærkning

Emballage af produkter, der udbydes til den endelige forbruger, eller færdigpakkede produkter, som indeholder GMO’er, skal mærkes med: »Dette produkt indeholder genetisk modificerede organismer [eller organismens/organismernes navn]«.

Tilsyn og kontrol

EU-landene skal gennemføre tilsyn, prøvetagning og analyse for at sikre, at bestemmelserne om mærkning af GMO’er overholdes.

Hvert land skal også pålægge effektive sanktioner for overtrædelser. Produkter kan trækkes tilbage, hvis de har uforudsete negative virkninger for sundhed eller miljøet.

De nationale myndigheder modtager tekniske retningslinjer fra Europa-Kommissionen. Kommissionen fører et centralt register over referencemateriale om GMO’er, som bruges til at detektere GMO’er, der er tilladt i EU, og som indeholder oplysninger om ikketilladte GMO’er.

Undtagelser

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 7. november 2003.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til Sporbarhed og mærkning — EU-bestemmelser.

VIGTIGT BEGREB

(*) Genetisk modificerede organismer — planter eller dyr, der fremavles med det formål at give et højere udbytte eller bedre at modstå sygdomme ved at modificere deres cellulære og genetiske sammensætning.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24-28)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1830/2003 er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF — Erklæring fra Kommissionen (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1-39). Se den konsoliderede version.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Revurdering af beslutningsprocessen for genetisk modificerede organismer (GMO’er) (COM(2015) 176 final af 22.4.2015)

seneste ajourføring 18.04.2016