Genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger reglerne for, hvordan genetisk modificerede organismer (GMO’er) godkendes og overvåges, og hvordan genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer mærkes.

Den har til formål at beskytte:

menneskers liv og sundhed

dyresundhed og -velfærd

miljø- og forbrugerinteresser.

HOVEDPUNKTER

Forordningen finder anvendelse på:

GMO’er, der anvendes i fødevarer eller foderstoffer

fødevarer eller foderstoffer, der indeholder GMO’er

fødevarer eller foderstoffer, der er fremstillet afingredienser eller indeholderingredienser , der er fremstillet af GMO’er.

Ansøgning om tilladelse

1.

Producenter indgiver en enkelt ansøgning, der omfatter alle anvendelser: fødevarer, foderstoffer og dyrkning.

2.

Inden for to uger vil den kompetente myndighed i det relevante EU-land bekræfte modtagelsen og underrette Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

3.

EFSA har seks måneder til at vurdere ansøgningen.

Risikostyring

Europa-Kommissionen er ansvarlig for risikostyring.

På baggrund af EFSA’s vurdering forelægger Kommissionen et udkast til en henstilling om at godkende eller afslå ansøgningen.

Hvis komitéen godkender forslaget, vedtager Kommissionen det. Hvis ikke, vurderer Rådet udkastet til afgørelsen og beslutter, hvorvidt Kommissionen skal vedtage den.

Mærkning

Fødevarer og foderstoffer, der indeholder GMO’er, skal mærkes tydeligt.

Hvis fødevarer eller foderstoffer indeholder mindre end 0,9 % GMO’er, skal de ikke mærkes, så længe GMO-indholdet er teknisk uundgåeligt.

BAGGRUND

VIGTIGT BEGREB

(*) Genetisk modificeret organisme: en organisme, hvis genetiske materiale er blevet ændret ved hjælp af genteknik, så den indeholder gener, den normalt ikke ville indeholde.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1-23)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1829/2003 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 503/2013 af 3. april 2013 om ansøgninger om tilladelse til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 641/2004 og (EF) nr. 1981/2006 (EUT L 157 af 8.6.2013, s. 1-48)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/412 af 11. marts 2015 om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af genetisk modificerede organismer (GMO’er) på deres område (EUT L 68 af 13.3.2015, s. 1-8)

seneste ajourføring 24.11.2015