Tilberedning, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 90/167/EØF om fastsættelse af betingelserne for tilberedning, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger regler for at:

Forordning (EU) 2019/4 ophæver direktiv 90/167/EØF med virkning fra den 28. januar 2022.

HOVEDPUNKTER

Direktivet kræver, at:

EU-landene skal sikre, at foderlægemidler kun fremstilles i henhold til visse betingelser:

Producentansvar

EU-landene skal også forpligte producenterne til at være ansvarlige for at sikre følgende:

Markedsføring af produkter

Producenterne er også ansvarlige for kvaliteten af de markedsførte produkter.

Foderlægemidler må:

Indgift af foderlægemidler

Veterinærkontrol

Beskyttelsesforanstaltningerne i direktiv 89/662/EØF og reglerne om veterinærkontrol i samme direktiv finder anvendelse på handel med lægemiddelforblandinger.

Ophævelse

Direktiv 90/167/EØF ophæves af forordning (EU) 2019/4 (se resumé om foderlægemidler — fremstilling, markedsføring og anvendelse) fra den 28. januar 2022.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet trådte i kraft den 6. april 1990 og skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivning senest den 1. oktober 1991, undtagen kravene i artikel 11, stk. 2, for så vidt angår direktiv 89/662/EØF, hvor fristen var 31. december 1992.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 90/167/EØF af 26. marts 1990 om fastsættelse af betingelserne for tilberedning, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler i Fællesskabet (EUT L 92 af 7.4.1990, s. 42-48).

Efterfølgende ændringer til direktiv 90/167/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/4 af 11. december 2018 om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 og ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF (EUT L 4 af 7.1.2019, s. 1-23).

Europa-Parlamentets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1-142).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1-66).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens direktiv 91/412/EØF af 23. juli 1991 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for veterinærmedicinske præparater (EFT L 228 af 17.8.1991, s. 70-73).

Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13-22).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 25.04.2019