Frugtsaft og visse lignende produkter

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter særlige regler for sammensætningen af frugtsaft, forbeholdte betegnelser, fremstillingskarakteristika og mærkning.

HOVEDPUNKTER

Frugtsaft

Følgende produkter er omfattet af direktivet:

Disse produkter er defineret ud fra deres sammensætning og fremstillingsproces for at sikre, at vilkårene anvendes korrekt i handlen og ikke på en måde, der kan vildlede forbrugerne. Direktivet definerer også særlige (traditionelle) betegnelser, der bruges i visse lande og på visse sprog.

Mærkning

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 12. januar 2002, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 11. juli 2003.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 58-66).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2001/112/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1040/2014 af 25. juli 2014 om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum med henblik på at tilpasse direktivets bilag I til den tekniske udvikling (EUT L 288 af 2.10.2014, s. 1-2).

seneste ajourføring 29.05.2020