Nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 258/97 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Nye levnedsmidler eller ingredienser omfattet af denne forordning er sådanne, som endnu ikke er i almindelig brug til konsum.

Nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser

Forordningen gælder for levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser i følgende kategorier:

Forordningen finder ikke anvendelse på tilsætningsstoffer, aromastoffer, ekstraktionsmidler eller fødevareenzymer. Genetisk modificerede organismer dækkes ikke længere af denne forordning, men af forordning (EF) nr. 1823/2003.

Desforuden må levnedsmidler eller levnedsmiddelingredienser omfattet af denne forordning ikke:

Evalueringsprocedure

Inden markedsføringen foretages en vurdering af de levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, der er omfattet af denne forordning.

Ifølge denne procedure skal det kompetente organ i det EU-land, som har fået forelagt ansøgningen, foretage en første vurdering og tage stilling til, om det er nødvendigt at foretage en yderligere vurdering. Hvis Europa-Kommissionen eller EU-landene ikke gør indsigelse mod markedsføringen, og hvis det ikke er nødvendigt at foretage en yderligere vurdering, giver EU-landet ansøgeren meddelelse om, at han/hun kan markedsføre produktet. I modsat fald skal der indhentes særlig tilladelse. Denne tilladelse tildeles af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i overensstemmelse med de af Kommissionen foreslåede regler.

Afgørelsen indeholder en nøje angivelse af tilladelsens rækkevidde og (hvis det er relevant) betingelserne for anvendelsen af det pågældende levnedsmiddel eller den pågældende levnedsmiddelingrediens og oplysning om produktbetegnelse, produktspecifikation samt særlige bestemmelser om mærkning.

EFSA bør høres om alle spørgsmål i forbindelse med nye levnedsmidler eller levnedsmiddelingredienser, som kan have betydning for folkesundheden.

Mærkning

Forordningen fastsætter de særlige krav om mærkning af nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som supplerer de generelle EU-krav til mærkning af fødevarer.

Uden at det derved påvirker de generelle EU-lovkrav til mærkning af fødevarer, skal mærkningen af nye levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser anføre:

Suspensionsprocedure

Hvis et EU-land formoder, at anvendelsen af et nyt levnedsmiddel eller levnedsmiddelingrediens udgør en sundhedsrisiko eller miljørisiko, kan medlemsstaten midlertidigt begrænse eller suspendere handelen med og anvendelsen af det pågældende levnedsmiddel eller den pågældende levnedsmiddelingrediens på sit område. Den underretter Kommissionen, som træffer de nødvendige foranstaltninger efter proceduren for tilladelse til markedsføring.

Ophævelse

Forordning (EU) 2015/2283 ophæver forordning (EF) nr. 258/97 fra 1. januar 2018.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den gælder fra den 14. maj 1997.

BAGGRUND

Der er flere oplysninger om »Nye fødevarer« på Europa-Kommissionens websted

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1-6

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 258/1997 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1-22)

seneste ajourføring 18.04.2016