Garanti for sikre kosttilskud i EU

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/46/EF — kosttilskud

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det ensretter reglerne om kosttilskud (*) for at beskytte forbrugere mod potentielle sundhedsmæssige risici og sikre, at de ikke får misvisende oplysninger.

HOVEDPUNKTER

Derudover:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 12. juli 2002. EU-landene skulle have indarbejdet det i national lovgivning inden den 31. juli 2003.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

(*) Kosttilskud: koncentreret kilde af næringsstoffer eller andre stoffer med ernæringsmæssige eller fysiologiske fordele til at supplere en normal diæt. De kan sælges som kapsler, pastiller, tabletter og breve eller i flasker.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51-57)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2002/46/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35-56)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9-25). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26-38) Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 03.02.2016(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.