Mærkning af, præsentationsmåder og reklame for fødevarer

Færdigpakkede fødevarer skal overholde reglerne for mærkning, præsentationsmåde og den reklame, der gøres for dem. Disse regler er harmoniseret for hele Den Europæiske Union (EU), for at de europæiske forbrugere kan foretage et oplyst valg såvel som for at fjerne ulige konkurrenceforhold og hindringer for det frie omløb af levnedsmidler.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnær­melse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levneds­midler samt om reklame for sådanne levnedsmidler [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Direktivet finder anvendelse på færdigpakkede levnedsmidler, som er bestemt til salg i uforandret stand til den endelige forbruger og til restauranter, hospitaler og lignende etablissementer. Direktivet vedrører ikke produkter, der er bestemt til eksport uden for Den Europæiske Union (EU).

Mærkning af, præsentationsmåde og reklame for levnedsmidler må ikke være af en sådan art, at den:

OBLIGATORISKE ANGIVELSER VED MÆRKNINGEN

Mærkningen af levnedsmidler skal omfatte de obligatoriske angivelser. Disse angivelser skal være letforståelige og synlige, klart læselige og må ikke kunne udviskes. Bestemte angivelser skal være anført i samme synsfelt.

De obligatoriske angivelser omfatter:

UNDTAGELSER OG SÆRLIGE BESTEMMELSER

EU-bestemmelserne, som gælder for bestemte levnedsmidler, kan tillade, at visse angivelser af ingredienser og mindste holdbarhed er frivillige. Disse bestemmelser kan omfatte andre obligatoriske oplysninger, når forbrugeroplysningen ikke lider derved.

Der er fastsat særlige bestemmelser med hensyn til:

SIKKERHEDSKLAUSUL

Markedsføringen af levnedsmidler, der er i overensstemmelse med direktivet kan kun forbydes gennem nationale ikke-harmoniserede bestemmelser, begrundet i særlige hensyn, som f.eks. beskyttelse af den offentlige sundhed, bekæmpelse af bedrageri eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

KOMITOLOGI OG KONTEKST

Kommissionen varetager med bistand af Den Stående Levnedsmiddelkomité gennemførelsen af direktivet (f.eks. godkendelse af nationale bestemmelser, hvorefter det for bestemte levnedsmidler fastsættes, at der sammen med varebetegnelsen skal være angivet en eller flere bestemte ingre­dienser, fastsættelse af undtagelser fra de obligatoriske oplysninger, kvalifikation af et tilsætnings­stof som en ingrediens, ændring af bilagene, fastsættelse af overgangsforanstaltninger osv.).

Direktiv 2000/13/EF erstatter Rådets direktiv 79/112/EØF om mærkning af, præsentationsmåder og reklame for levnedsmidler.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/13/EF

26.5.2000

-

EFT L 109 af 6.5.2000

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/101/EF

18.12.2001

31.12.2002

EFT L 310 af 28.11.2001

Direktiv 2002/67/EF

8.8.2002

3.6.2003

EFT L 191 af 19.7.2002

Tiltrædelsesakter for republikkerne Tjekkiet, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet til EU.

1.5.2004

Senest i 2007

EUT L 236 af 23.9.2003

Direktiv 2003/89/EF

25.11.2003

25.11.2004

EUT L 308 af 25.11.2003

Direktiv 2006/107/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006

Direktiv 2006/142/EF

12.1.2007

23.12.2007

EUT L 368 af 23.12.2006

Forordning (EF) nr. 1332/2008

20.1.2009

-

EUT L 354 af 31.12.2008

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning nr. 2000/13/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 30. januar 2008 om forbrugeroplysning om fødevarer [KOM(2008) 40 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Dette forslag til forordning sigter på at forene direktiv 2000/13/EF og 90/486/EØF om næringsdeklarationer, med det formål at forbedre de europæiske forbrugeres informations- og beskyttelsesniveau. Forslaget indfører nye krav til mærkning. De obligatoriske angivelser bør især gælde fødevarernes identitet, deres sammensætning og næringsegenskaber, deres oprindelse samt sikkerhedsbetingelserne for deres anvendelse (holdbarhed, virkninger og risiko for sundhedsskadelige virkninger). Disse oplysninger, som leveres på loyal vis, skal være letlæselige og letforståelige for forbrugeren. Den mindste tegnstørrelse skal være 3 mm.

Næringsdeklarationen skal omfatte obligatoriske mærkninger som:

Desuden skal forbrugerne have adgang til fyldestgørende information, især ved køb af fødevarer over internettet eller via andre fjernsalgssteder. Således også vedrørende tilstedeværelsen af allergene stoffer i fødevarer, herunder fødevarer solgt som løsvarer og måltider serveret i restauranter.

Medlemsstaterne bevarer muligheden for at vedtage yderligere obligatoriske angivelser for specifikke fødevarekategorier for at beskytte den offentlige sundhed og sikkerhed samt den industrielle og kommercielle ejendomsret. De påtænkte angivelser anmeldes som projekt til Kommissionen, som kan afgive en negativ udtalelse.

Fælles beslutningsprocedure (2008/0028/COD)

ANVENDELSE AF SPROG TIL MÆRKNING

Den 10. november 1993 vedtog Kommissionen en fortolkningsmeddelelse om anvendelsen af sprog ved markedsføring af levnedsmidler efter Domstolens "Peeters"-dom [KOM(93) 532 endelig- De Europæiske Fællesskabers Tidende C 345 af 23.12.1993]. I denne meddelelse understreger Kommissionen, at mærkningen af levnedsmidler, der er bestemt til salg til den endelige forbruger i uforandret stand, skal udformes på et let forståeligt sprog; det betyder sædvanligvis markedsføringslandets officielle sprog. Dog skal ord eller udtryk på fremmedsprog, som nemt kan forstås af køberen, være tilladt.

See also

Seneste ajourføring: 16.11.2010