Personlige værnemidler

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 89/686/EØF — personlige værnemidler

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Definitioner og anvendelsesområde

Som personlige værnemidler anses enheder eller udstyr, der er:

Direktivet finder ikke anvendelse på:

Væsentlige krav

Harmoniserede standarder

Konformitetsvurdering og bemyndigede organer

Konformitetserklæring og CE-mærkning

EU- landene må ikke forbyde, begrænse eller hindre markedsføring eller ibrugtagning af PV, der er forsynet med CE-mærkning for hvilken:

CE-overensstemmelsesmærkning påføres af fabrikanten eller dennes repræsentant i EU.

Ophævelse

Direktiv 89/686/EF ophæves og erstattes af Forordning (EU) 2016/425 med virkning fra den 21. april 2018.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 31. december 1991. Det trådte i kraft den 1. juli 1992.

BAGGRUND

Dette direktiv suppleres af direktiver vedrørende beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, navnlig direktiv 89/656/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet.

* VIGTIGE BEGREBER

Typeafprøvning: et godkendt kontrolorgan konstaterer og bekræfter, at en PV-model opfylder de relevante bestemmelser i nærværende direktiv.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler (EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18-38)

Efterfølgende ændringer af direktiv 89/686/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51-98)

seneste ajourføring 20.09.2016