Legetøjs sikkerhed

Legetøjs sikkerhed er harmoniseret på EU-plan, så de væsentlige krav til sikkerhed og sundhed opfyldes ved fremstillingen. De europæiske standardiseringsorganers standarder borger for overensstemmelsen med de væsentlige krav. Ethvert stykke legetøj, der opfylder disse krav, forsynes med CE-overensstemmelsesmærkningen.

DOKUMENT

Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende legetøjs sikkerhed [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv finder anvendelse på legetøj, dvs. ethvert produkt konstrueret eller klart beregnet til at blive brugt af børn under 14 år til at lege med.

I direktivet fastlægges de kriterier for sikkerhed eller "de væsentlige krav", som legetøjet skal opfylde ved fremstillingen og forud for markedsføringen.

De harmoniserede europæiske standarder er udarbejdet af de europæiske standardiseringsorganer på grundlag af de væsentlige krav. Disse standarder, der ikke er bindende, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ethvert stykke legetøj, der er fremstillet i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, forudsættes at være i overensstemmelse med de væsentlige krav.

Procedurerne for vurdering af legetøjs overensstemmelse med de væsentlige krav er baseret på modulerne for de forskellige faser i procedurerne, som er fastlagt i Rådets beslutning om CE-overensstemmelsesmærkningen. Vurderingen af legetøjs overensstemmelse varetages:

Legetøj skal inden markedsføringen være forsynet med "CE-overensstemmelses-mærkningen", der:

Når legetøjet er omfattet af andre direktiver, der kræver mærkning med "CE-symbolet", betyder anbringelsen af symbolet ligeledes, at legetøjet er i overensstemmelse med kravene i disse direktiver.

Ethvert andet mærke kan anbringes på legetøjet under forudsætning af, at der ikke er risiko for forveksling med overensstemmelsesmærket.

Medlemsstaterne kan anvende sanktioner, hvis de konstaterer, at "CE-symbolet" er blevet anvendt uberettiget.

Det nye direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj ophæver direktiv 88/378/EØF med virkning fra den 20. juli 2011.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Direktiv 88/378/EØF

6.5.1988

30.6.1989

EFT L 187 af 16.7.1988

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Direktiv 93/68/EØF

2.8.1993

1.7.1994

EFT L 220 af 30.8.1993

De ændringer og rettelser som følger af rådsdirektiv 88/378/EØF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj (EØS-relevant tekst).

OVERENSSTEMMELSESVURDERING

Kommissionens beslutning 2007/224/EF af 4 april 2007 om offentliggørelse af referencen for standard EN 71-1:2005 Legetøj - Sikkerhedskrav – Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber for så vidt angår de tekniske krav til projektiler med sugekopper som anslagsflade i henhold til Rådets direktiv 88/378/EØF om sikkerhedskrav til legetøj [meddelt under nummer K(2007) 1460] (EØS-relevant tekst).

Kommissionens beslutning 2007/184/EF af 23. marts 2007 om offentliggørelse af referencen for standard EN 71-1:2005 Legetøj - Sikkerhedskrav – Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber for så vidt angår de tekniske krav til halvkugleformet legetøj i henhold til Rådets direktiv 88/378/EØF om sikkerhedskrav til legetøj [meddelt under nummer K(2007) 1256] (EØS-relevant tekst).

Delvis manglende opfyldelse af standard EN 71-1:1998 "Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber":

Kommissionens beslutning 2005/195/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 63 af 10.3.2005].

I denne beslutning trækkes forudsætningen om overensstemmelse for standarden vedrørende legetøj, der er fremstillet af materialer, som kan udvide sig, delvis tilbage. Indtil standarden ændres på dette punkt, skal legetøj, der er fremstillet af materialer, som kan udvide sig, være forsynet med en EF-typeattest.

Kommissionens beslutning 2001/579/EF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 205 af 31.7.2001].

Denne beslutning vedrører legetøj, hvortil der bruges knaldhætter, og slår fast, at legetøjets lydtrykværdi på 140 dB forbliver gyldig indtil den 31. juli 2001, hvorefter værdien vil være på 125 dB.

Kommissionens afgørelse 2004/210/EF af 3. marts 2004 om oprettelse af videnskabelige komitéer inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø [Den Europæiske Unions Tidende L 66 af 4.3.2004].

Ved denne afgørelse oprettes tre videnskabelige komitéer. En af dem, Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer, får markedsført legetøjs sikkerhed som kompetenceområde. Den får bl.a. til opgave at fremsætte videnskabelige udtalelser på området rettet til Kommissionen.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/84/EF af 14. december 2005 om 22. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (phthalater i legetøj og småbørnsartikler) [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 344 af 27.12.2005].

Kommissionen forlænger forbuddet mod markedsføring og anvendelse af 6 typer phthalater. Af forsigtighedshensyn bør der på andet legetøj og småbørnsartikler fremstillet af blød PVC, som er beregnet til børn under tre år, og som kan puttes i munden, uanset om det fra fabrikantens side er beregnet til dette formål eller ej, anføres en advarsel, når det indeholder phthalater, således at det under alle omstændigheder er sikkert at bruge.

Disse bestemmelser revideres senest i 2010.

Bemyndigede organer

Databasen NANDO-IS (EN) gør det muligt at finde de bemyndigede organer i EU og i tredjelande, som er ansvarlige for gennemførelsen af de overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der henvises til i direktiverne efter den "nye metode". En liste over titler og referencer på harmoniserede standarder (EN) findes på hjemmesiden for Generaldirektoratet for Erhverv og Industri.

GENNEMFØRELSE AF DIREKTIVET

Meddelelser fra Kommissionen:

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj (EØS-relevant tekst) (Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet) [Den Europæiske Unions Tidende C 99 af 30.4.2009].

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj (EØS-relevant tekst) (Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet) [Den Europæiske Unions Tidende C 87 af 16.4.2009].

[Den Europæiske Unions Tidende C 237 af 16.9.2008];[Den Europæiske Unions Tidende C 201 af 29.8.2007];[Den Europæiske Unions Tidende C 127 af 8.6.2007];[Den Europæiske Unions Tidende C 258 af 26.10.2006];[Den Europæiske Unions Tidende C 157 af 6.7.2006];[Den Europæiske Unions Tidende C 127 af 31.5.2006];[Den Europæiske Unions Tidende C 56 af 8.3.2006];[Den Europæiske Unions Tidende C 188 af 2.8.2005];[Den Europæiske Unions Tidende L 063 af 10.3.2005];[Den Europæiske Unions Tidende C 79 af 30.3.2004];[Den Europæiske Unions Tidende C 297 af 9.12.2003];Den Europæiske Unions Tidende C 216 af 10.8.2010].

Kommissionens konsekvensanalyse af 8. oktober 2004 med henblik på ændring af direktiv 88/378/EØF (EN) [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I analysen gennemgås, på hvilke områder bestemmelserne i den gældende lovgivning ville kunne forbedres, og costbenefitforholdet for legetøjsindustrien i de forskellige foreslåede ændringer.

See also

Seneste ajourføring: 17.09.2010