Fremsendelse af retslige og udenretslige dokumenter mellem EU-lande

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i EU-lande af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den sigter mod at indføre en hurtig, sikker og ensartet fremsendelsesprocedure for retslige* og udenretslige* dokumenter på det civil- og handelsretlige område sager mellem parter i forskellige lande i den Europæiske Union (EU).

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Bedre forkyndelse (fremsendelse) af retslige og udenretslige dokumenter

Forordningen, som træder i stedet for forordning (EF) nr. 1348/2000, indfører:

Instanser i EU-landene sikrer forsendelse

Hurtigere forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter

Dokumenter skal forkyndes i henhold til det modtagende EU-lands lovgivning inden for 1 måned

Underretning af adressaten om dennes ret til at nægte at modtage det dokumentet, der skal forkyndes

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 13. november 2008, med undtagelse af artikel 23 (om EU-landenes meddelelse og offentliggørelse af visse oplysninger), som trådte i kraft den 13. august 2008.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Retsligt dokument: Et juridisk dokument, som er udstedt i forbindelse med en civil- eller handelsretlig sag (for eksempel en tilsigelse, en stævning eller en dom), som skal forkyndes for en part.

Udenretsligt dokument: Et juridisk dokument, som forkyndes men er uden for sagsfilen (for eksempel en faktura eller et ophævelsesbrev).

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 (EUT L 324 af 10.12.2007, s. 79-120)

Efterfølgende ændringer af Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 16.08.2016