Europæisk småkravsprocedure — regler for grænseoverskridende retstvister

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen

Proceduren angiver følgende:

Retsafgifter:

Omkostninger betales af den tabende part i sagen og tilkendes ikke til den vindende part, hvis de er pådraget unødvendigt eller ikke står i et rimeligt forhold til kravets værdi.

Appel af retsafgørelsen er mulig, hvis der er hjemmel herfor i national lov.

Prøvelse af retsafgørelsen:

Retsafgørelser:

Fuldbyrdelse af retsafgørelser er underlagt lovgivningen i fuldbyrdelseslandet.

EU-landene:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGERNE FRA?

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

Grænseoverskridende: mindst en af parterne har bopæl eller opholdssted i et andet EU-land end det land, hvor den ret, som behandler sagen, er beliggende.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 1-22).

Efterfølgende ændringer til forordning (EF) nr. 861/2007 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (EUT L 399 af 30.12.2006, s. 1-32).

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 05.05.2020