Retskendelser, der indefryser udbytte af kriminelle aktiviteter eller bevismateriale — anerkendelse i udlandet

RESUMÉ AF:

Rammeafgørelse 2003/577/RIA — fuldbyrdelse af indefrysningskendelser i udlandet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE RAMMEAFGØRELSE?

HOVEDPUNKTER

Hvad er en indefrysningskendelse?

Det er en midlertidig kendelse fra en judiciel myndighed, der har til formål at forhindre kriminelle i at skjule, videresælge eller benytte formuegoder, dokumenter eller data i forbindelse med kriminelle aktiviteter.

Denne afgørelse finder anvendelse på indefrysningskendelser, der er udstedt med henblik på:

Lovovertrædelser

En række alvorlige lovovertrædelser kræver ikke kontrol af dobbelt strafbarhed — dvs. at lovovertrædelsen skal være en kriminel handling i både det EU-land, der udsteder ordren (udstedelseslandet), og det land, der fuldbyrder den (fuldbyrdelseslandet). Lovovertrædelsen skal dog i udstedelseslandet straffes med en fængselsdom af en maksimal varighed på mindst tre år. Lovovertrædelserne omfatter:

Anerkendelse og fuldbyrdelse

Den judicielle myndighed i udstedelseslandet fremsender en attest til den judicielle myndighed i fuldbyrdelseslandet for at anmode om fuldbyrdelse af kendelsen. Fuldbyrdelseslandet skal:

Nægtelse af anerkendelse eller fuldbyrdelse

Fuldbyrdelsesstaten kan nægte at anerkende eller fuldbyrde en kendelse, hvis:

Udsættelse af fuldbyrdelsen

Fuldbyrdelsen af ordren kan udsættes, når:

Interesserede parter

EU-landene skal sikre, at enhver interesseret part berørt af indefrysningskendelsen, herunder legitime tredjemænd, har adgang til retsmidler for at beskytte deres legitime interesser uden krav om, at kendelsen bliver suspenderet.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 2. august 2003. EU-landene skulle indarbejde den i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 2. august 2005.

BAGGRUND

Konfiskation og indefrysning af aktiver.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale (EUT L 196 af 2.8.2003, s. 45-55)

Berigtigelse til Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale (EUT L 196 af 2.8.2003) (EUT L 374 af 27.12.2006, s. 20)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 59-78)

Rapport fra Kommissionen jf. artikel 14 i Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale (KOM(2008) 885 endelig af 22.12.2008)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 1-36)

seneste ajourføring 25.01.2016