Forretningsorden for Rådet for Den Europæiske Union

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2009/937/EU om vedtagelse af Rådets forretningsorden

HVAD ER FORMÅLET MED FORRETNINGSORDENEN?

HOVEDPUNKTER

Rådet er en EU-institution, hvor repræsentanterne for EU-landene mødes. Hvert land er repræsenteret ved en repræsentant på ministerplan, der kan forpligte regeringen i det pågældende land. Rådet har sammen med Europa-Parlamentet lovgivende funktioner. Det vedtager retsakter efter den almindelige eller særlige lovgivningsprocedure. Rådet udøver sammen med Europa-Parlamentet budgetmæssige funktioner. Endelig udformer Rådet politikker og har koordinerende funktioner.

Rådets sammensætning

Formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union

Coreper, komitéer, udvalg og arbejdsgrupper

Rådets funktionsmåde

Afstemning med kvalificeret flertal

Den 1. november 2014 blev der indført en ny procedure for afstemning med kvalificeret flertal, hvor reglen om »dobbelt flertal« blev indført.

Åbenhed og offentliggørelse af retsakter fra Rådet

HVORNÅR GÆLDER FORRETNINGSORDENEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. december 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35-61)

Efterfølgende ændringer af afgørelse 2009/937/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse (EU) 2020/430 af 23. marts 2020 om en midlertidig fravigelse af Rådets forretningsorden i lyset af rejsevanskeligheder forårsaget af pandemien med covid-19 i Unionen (EUT L 88 I af 24.3.2020, s. 1-2)

seneste ajourføring 19.06.2020