Det blå EU-kort — indrejse og ophold for højt kvalificerede arbejdstagere

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/50/EF — indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Revision og forslag

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet trådte i kraft den 19. juni 2009. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 19. juni 2011.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til »Lovlig indvandring« (Europa-Kommissionen).

VIGTIGE BEGREBER

Højt kvalificeret medarbejder: en person, der aflønnes og har specifikke kompetencer, som er dokumenteret ved højere faglige kvalifikationer.
Det blå EU-kort: en arbejds- og opholdstilladelse, hvorpå er anført »det blå EU-kort«, der giver indehaveren ret til at opholde sig og arbejde i det EU-land, der har udstedt det.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (EUT L 155 af 18.6.2009, s. 17-29).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77-123). Tekst offentliggjort i berigtigelse (EUT L 229 af 29.6.2004, s. 35-48).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2004/38/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60-95).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21-57).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af direktiv 2009/50/EF om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (»det blå EU-kort«) (COM(2014) 287 final af 22.5.2014).

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere (COM(2016) 378 final af 7.6.2016).

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Konsekvensanalyse — Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere og ophævelse af direktiv 2009/50/EF (SWD(2016) 193 final af 7.6.2016).

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Resumé af konsekvensanalysen — Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdstilladelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere (SWD(2016) 194 final af 7.6.2016).

seneste ajourføring 14.09.2017(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.