Det europæiske migrationsnetværk

RESUMÉ AF:

Det europæiske migrationsnetværk — Rådets afgørelse 2008/381/EF

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den opretter et europæisk migrationsnetværk (EMN), hvis formål er at give EU-institutionerne, EU-landene og offentligheden ajourførte, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om migration og asyl.

HOVEDPUNKTER

For at opfylde formålet skal EMN i samarbejde med andre relevante EU-organer indsamle og analysere data fra en lang række kilder. Herefter udarbejder netværket rapporter og undersøgelser om migrations- og asylsituationen i EU og EU-landene, som deles på EMN’s informationsudvekslingssystem.

Europa-Kommissionen koordinerer EMN’s arbejde i samarbejde med nationale kontaktpunkter udpeget i hvert EU-land med ansvar for at etablere et nationalt netværk. Hvert nationalt kontaktpunkt består af mindst tre asyl- og migrationseksperter, der dækker det politiske, juridiske, forskningsmæssige og statistiske fagområde.

Kontaktpunkterne har endvidere ansvar for følgende:

deltagelse i EMN’s møder for at udveksle oplysninger og synspunkter og give input til udarbejdelsen af et arbejdsprogram

udarbejdelse af nationale rapporter og formidling af information til informationsudvekslingssystemet

hjælp til udarbejdelse af et EMN-glossar og -tesaurus

udvikling af kapacitet til at besvare ad hoc-forespørgsler.

Styrelsesrådet for EMN (med Kommissionen som formand og repræsentanter fra hvert EU-land samt en observatør fra Europa-Parlamentet) sikrer, at EMN’s arbejde er i overensstemmelse med EU’s politiske prioriteter.

EMN finansieres af Europa-Kommissionen. Helt specifikt stiller Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden de finansielle ressourcer til rådighed for EMN’s aktiviteter og fremtidige udvikling.

BAGGRUND

EMN’s indledende fase tog sin begyndelse i 2003. Målet var at opfylde behovet for informationsudveksling inden for alle migrationsrelaterede aspekter og at bidrage til en fælles asyl- og indvandringspolitik. Haagprogrammet medførte et øget behov for en fælles migrationsanalyse, hvorfor Europa-Kommissionen formelt tog initiativ til at foreslå denne afgørelse fra Rådet til oprettelse af EMN.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2008/381/EF af 14. maj 2008 om oprettelse af et europæisk migrationsnetværk.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2008/381/EF

21.5.2008

EUT L 131, 21.5.2008, s. 7-12

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 516/2014

1.1.2014

EUT L 150, 20.5.2014, s. 168-194

seneste ajourføring 22.10.2015