Præjudicielle spørgsmål — anbefalinger til nationale retter

 

RESUMÉ AF:

Anbefalinger til de nationale retter vedrørende forelæggelse af præjudicielle spørgsmål

Artikel 267 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

HVAD ER FORMÅLET MED ANBEFALINGERNE OG ARTIKEL 267 I TEUF?

Disse anbefalinger forklarer retter i EU-lande formålene med en procedure, som giver dem ret i henhold til artikel 267 i TEUF til at forelægge EU-Domstolen spørgsmål med henblik på en præjudiciel afgørelse. Denne procedure anvendes i tilfælde, hvor der er tvivl om fortolkning eller gyldighed af en EU-lov og:

Anbefalingerne beskriver også formålet med proceduren, samt i hvilken form de nationale retter skal indgive anmodningen.

De supplerer artikel 93 til 118 i Domstolens procesreglement.

HOVEDPUNKTER

Betydningen af en præjudiciel afgørelse

Denne procedure anses for at være nyttig, når der i en sag for den nationale ret rejses et nyt fortolkningsspørgsmål, som er af almen interesse for EU-rettens ensartede anvendelse, eller når det ikke ser ud til, at gældende retspraksis kan tilvejebringe den fornødne afklaring med hensyn til nye retlige omstændigheder.

Anbefalingernes opbygning

Der gælder et sæt anbefalinger for alle anmodninger om præjudiciel afgørelse, og der gælder et andet sæt kun for fremskyndede procedurer* eller hasteprocedurer*.

Hvem kan anmode om en præjudiciel afgørelse?

Den nationale ret, som en sag anlægges for, er alene ansvarlig for at fastlægge såvel behov for en anmodning om præjudiciel afgørelse som relevansen af de spørgsmål, den indgiver for Domstolen.

Den ret, der indbringer sagen, skal blandt andet:

Genstanden for og rækkevidden af anmodningen

Tidspunkt for forelæggelse og udsættelse af sagen

Anmodningens form og indhold

Sagsomkostninger og retshjælp

Behandlingen af præjudicielle sager for Domstolen er gratis. Den forelæggende ret træffer afgørelse om parternes omkostninger, hvor det måtte være nødvendigt.

Domstolens Justitskontors rolle

Fremskyndede anmodninger og hasteanmodninger

HVORNÅR GÆLDER ANBEFALINGERNE FRA?

De erstatter de tidligere anbefalinger fra 2012 og trådte i kraft den 25. november 2016.

VIGTIGE BEGREBER

Fremskyndet procedure: en procedure, hvor sagens karakter og ekstraordinære omstændigheder kræver, at den behandles hurtigt.
Hasteprocedure: en procedure, som kun kan anvendes ved sager, der omfatter spørgsmål vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed. Blandt andet begrænses antallet af parter, der kan indgive skriftlige indlæg, og der er mulighed for, at den skriftlige forhandling for Domstolen udelades i yderst hastende tilfælde.

HOVEDDOKUMENTER

Anbefalinger til de nationale retter vedrørende forelæggelse af præjudicielle spørgsmål (EUT C 439 af 25.11.2016, s. 1-8)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — Afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — Kapitel 1 — Institutionerne — 5. afdeling — Den Europæiske Unions Domstol — artikel 267 (tidligere artikel 234 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 164)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — afsnit III — bestemmelser om institutionerne — artikel 19 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 27)

Domstolens procesreglement (EUT L 265 af 29.9.2012, s. 1-42)

Ændring af Domstolens procesreglement (EUT L 173 af 26.6.2013, s. 65)

seneste ajourføring 31.10.2017