Overtrædelse af EU-ret

 

RESUMÉ AF:

Artikel 258, 259 og 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKEL MED 258, 259 OG 260 I TEUF?

De fastsætter de foranstaltninger, der skal træffes, hvis Europa-Kommissionen eller en EU-regering finder, at et bestemt EU-land ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til EU-retten.

HOVEDPUNKTER

Manglende overholdelse af EU-forpligtelser kan skyldes:

Overtrædelsesproceduren

Den retlige procedure ved EU-Domstolen er:

Proceduren fungerer på følgende måde:

HOVEDDOKUMENT

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — Afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — Kapitel 1 — Institutionerne — 5. afdeling — Den Europæiske Unions Domstol — artikel 258, 259 og 260 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 160-161).

seneste ajourføring 12.07.2016