Den Europæiske Unions retskilder

 

RESUMÉ AF:

Artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 216 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 288 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKEL 207, 216 OG 288 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE (TEUF)?

HOVEDPUNKTER

EU-ret udspringer fra tre kilder: primærret, afledt ret og subsidiærret (se hierarkiet mellem EU’s retsakter).

Primære retskilder

Afledt ret

Afledt ret består af unilaterale retsakter, der kan opdeles i to kategorier:

Derudover udgør internationale aftaler med lande uden for EU eller med internationale organisationer ligeledes en integreret del af EU-retten. Disse aftaler er ikke en del af primærretten eller den afledte ret og udgør en selvstændig kategori. I henhold til en række domme afsagt af EU-Domstolen kan de have direkte virkning, og de har juridisk forrang for den afledte ret, som dermed skal være i overensstemmelse med dem.

Subsidiære retskilder

De subsidiære retskilder er retskilder, der ikke specifikt omhandles i traktaterne. Denne kategori omfatter:

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Femte del — Unionens optræden udadtil — Afsnit II — Den fælles handelspolitik — Artikel 207 (tidl. artikel 133 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 140-141).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Femte del — Unionens optræden udadtil — Afsnit V -— Internationale aftaler — Artikel 216 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 144).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — Afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — Kapitel 2 — Unionens retsakter, vedtagelsesprocedurer og andre bestemmelser — 1. afdeling — Unionens retsakter — Artikel 288 (tidl. artikel 249 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 171–172).

seneste ajourføring 13.03.2020