Primærretten i Den Europæiske Union

 

RESUMÉ AF:

Primærretten i EU

HVAD ER PRIMÆRRETTEN?

HOVEDPUNKTER

Primærretten kaldes også de primære kilder og stammer fra EU’s:

Primærrettens anvendelsesområde:

BAGGRUND

Udover primærretten er EU-retten baseret på sekundære og subsidiære kilder:

Derudover udgør internationale aftaler med lande uden for EU eller med internationale organisationer ligeledes en integreret del af EU-retten. Disse aftaler er ikke en del af primærretten eller den afledte ret og udgør en selvstændig kategori. I henhold til en række domme afsagt af EU-Domstolen kan de have direkte virkning, og de har juridisk forrang for den afledte ret, som dermed skal være i overensstemmelse med dem.

HOVEDDOKUMENT

Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Protokoller — Bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Erklæringer knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten, undertegnet den 13. december 2007 — Sammenligningstabel (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 1-388).

seneste ajourføring 13.03.2020(1) Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union og blev dermed til et tredjeland (ikke-EU-land).