VIS-forordning

VIS-forordningen fastlægger formålet med og funktionerne i, såvel som ansvaret for visuminformationssystemet (VIS). Den fastsætter betingelserne og procedurerne for udveksling af visumoplysninger mellem landene i Den Europæiske Union (EU) og associerede lande, der bruger den fælles visumpolitik. Dermed lettes behandlingen af ansøgninger om visum til kortvarigt ophold og afgørelser om forlængelse, inddragelse og annullering af visa samt check af visa og kontrol og identifikation af visumansøgere og visumindehavere.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen).

RESUMÉ

Visuminformationssystemet (VIS) forbedrer implementeringen af den fælles visumpolitik, det konsulære samarbejde og konsultationerne mellem de centrale visummyndigheder med det formål at:

De nationale myndigheder og Europol kan i særlige tilfælde anmode om adgang til oplysninger registreret i VIS med henblik på at forebygge, opdage og undersøge terrorhandlinger og lovovertrædelser. Procedurerne for konsultationer under sådanne omstændigheder er fastlagt i Rådets afgørelse 2008/633/JHA. Disse konsultationer udføres via centrale adgangspunkter i de deltagende lande og af Europol, der verificerer anmodningerne og sikrer overensstemmelse med ovennævnte afgørelse.

I VIS registreres kun oplysninger af følgende kategorier:

Adgang til VIS:

Myndigheder med adgang til VIS skal sikre sig, at brugen er begrænset til, hvad der er nødvendigt, passende og forholdsmæssigt til at udføre deres opgaver. Derudover skal de ved anvendelsen af VIS sikre sig, at der ikke diskrimineres imod visumansøgere og visumindehavere, og at deres menneskelige værdighed og integritet respekteres.

Visummyndighedernes indlæsning af oplysninger

Når en ansøgning kan godkendes i henhold til Fællesskabskodeks for visa, opretter visummyndigheden et ansøgningsdossier ved at indlæse et sæt oplysninger, som anført i denne forordning, i VIS, for eksempel ansøgers personlige oplysninger samt oplysninger om rejsen som anført i ansøgningsformularen, foto og fingeraftryk.

Når der er truffet afgørelse om at udstede visum, tilføjer visummyndigheden andre relevante oplysninger, herunder visumtype, territoriet, hvori indehaveren af visummet er berettiget til at rejse, gyldighedsperiode, antallet af tilladte indrejser i territoriet og varigheden af det godkendte ophold.

Der tilføjes desuden yderligere oplysninger, hvis visummyndigheden, der repræsenterer et andet land, stopper behandlingen af en ansøgning, såvel som når der er truffet beslutning om at afvise, annullere eller inddrage et visum, eller der træffes beslutning om at forlænge gyldighedsperioden for et visum.

Visummyndighedernes og øvrige kompetente myndigheders anvendelse af oplysningerne

Den kompetente visummyndighed kan konsultere VIS i forbindelse med behandlingen af ansøgninger og ved afgørelser om udstedelse, afvisning, forlængelse, annullering eller inddragelse af visa eller ved afkortelse af gyldighedsperioden for et visum. Den har adgang til at søge med nogle af de data der er indeholdt i ansøgningsformularen og ansøgningsdossieret. Hvis søgningen viser, at VIS indeholder oplysninger om ansøgeren, er den kompetente visummyndighed bemyndiget til at få adgang til ansøgningsdossieret og tilknyttede ansøgningsdossierer.

Med henblik på forudgående konsultationsmøde skal det land, som er ansvarlig for behandlingen af ansøgningen, sende alle de centrale nationale myndigheders anmodninger om konsultation med ansøgningsnummeret til VIS med angivelse af det eller de lande, som skal konsulteres. VIS fremsender anmodningen til det pågældende land, der til gengæld sender svaret til VIS, som videresender svaret til det land, som fremsatte anmodningen.

Til statistiske formål og til rapporteringsformål har visummyndighederne adgang til at søge oplysninger, der ikke åbner mulighed for identifikation af ansøgeren.

De myndigheder, som er ansvarlige for at foretage kontrol ved de ydre grænser og inden for de nationale territorier, har adgang til at søge på visummærkatens nummer i kombination med fingeraftryk. De kan udelukkende søge med henblik på at verificere personens identitet og/eller visummets ægthed, og/eller hvorvidt personen opfylder kravene til adgang, ophold eller permanent ophold i et nationalt territorium. Hvis der, på baggrund af denne søgning, findes oplysninger om visumindehaveren i VIS, kan de relevante myndigheder få adgang til visse oplysninger i ansøgningsdossieret.

Med henblik på at identificere en person, der eventuelt opfylder eller ikke længere opfylder de stillede betingelser, har de kompetente myndigheder adgang til at søge på oplysninger om fingeraftryk. Hvis personens fingeraftryk ikke kan anvendes eller søgningen med fingeraftryk mislykkes, kan de relevante myndigheder søge i VIS med navn, køn, fødselsdato og fødselssted og/eller oplysninger fra rejsedokumentet. Disse oplysninger kan anvendes i kombination med personens nationalitet.

Asylmyndighederne har mulighed for at søge oplysninger i VIS med oplysninger om fingeraftryk, men kun med henblik på at afgøre, hvilket EU-land der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning samt ved behandlingen af en asylansøgning. Hvis asylansøgerens fingeraftryk ikke kan anvendes eller søgningen med fingeraftryk mislykkes, kan myndighederne dog udføre søgningen med de oplysninger, der er anført ovenfor.

Alle ansøgningsdossierer opbevares i VIS i maksimalt fem år. Kun det ansvarlige land har ret til at ændre de oplysninger, den har fremsendt til VIS.

Drift og ansvar

Efter en overgangsperiode, hvor Kommissionen var ansvarlig, har det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (eu-LISA) været ansvarlig for driften af det centrale VIS-system og de nationale grænseflader siden den 1. december 2012. For at sikre en kommunikationsinfrastruktur mellem disse to enheder, er eu-LISA derudover ansvarlig for overvågning, sikkerhed og koordinering af relationer mellem de deltagende lande og serviceudbyderen. eu-LISA sørger også for, at VIS administreres i overensstemmelse med VIS-forordningen, og at kun behørigt autoriseret personale har adgang til data, der behandles i VIS.

VIS er forbundet med de nationale systemer i hvert land via landets nationale grænseflade. Deltagende lande udpeger en national myndighed, der forbindes til de nationale grænseflader, og som giver de relevante myndigheder adgang til VIS-systemet.

Hvert land er ansvarligt for:

Oplysningerne i VIS må ikke videreformidles til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det er absolut nødvendigt, og kun til bekræftelse af en tredjelandsstatsborgers nationalitet i enkeltstående tilfælde. Kommunikationen kan finde sted, når en række betingelser er opfyldt, med behørig respekt for rettigheder tilhørende flygtninge samt personer, der har anmodet om international beskyttelse.

Databeskyttelse

Det ansvarlige land informerer de berørte personer om identiteten af og kontaktoplysningerne for den registeransvarlige, formålet med at behandle oplysningerne i VIS, kategorier af modtagere af oplysningerne, den periode, hvori oplysninger lagres og de pågældendes ret til at ændre og slette oplysningerne. Derudover skal landet orientere de berørte personer om deres forpligtelse til at indsamle oplysningerne. Alle har ret til at modtage oplysninger om, hvordan man anlægge sag eller indgive klage ved de kompetente myndigheder eller domstole i det pågældende land, hvis der nægtes dem ret til at få indsigt i eller til at få berigtiget eller slettet de oplysninger, som vedkommer dem.

Hvert EU-land sikrer, at en national tilsynsmyndighed oprettet i henhold til direktiv 95/46/EF kontrollerer, at behandlingen af personoplysningerne foregår på lovlig vis i det pågældende land. Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse overvåger eu-LISA's aktiviteter.

Driftsstart

VIS-systemet kom i drift, da den tekniske implementering af det centrale VIS-system er gennemført og de nationale grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen blev færdige, der blev udført en omfattende test af VIS. Landene skulle også have taget de nødvendige skridt til indsamling og overførsel af oplysninger i en første region efterfulgt af en gradvis udrulning i øvrige regioner.

Som et Schengen-instrument gælder forordningen i EU-landene, med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Irland. Danmark har besluttet at implementere forordningen, der også gælder for Island, Norge og Schweiz.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 767/2008

2.9.2008

-

EUT L 218 af 13.8.2008

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 810/2009

5.10.2009

-

EUT L 243 af 15.9.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/642/EU om fastsættelse af den dato, hvor visuminformationssystemet (VIS) skal idriftsættes i den niende, tiende og ellevte region (Den Europæiske Unions Tidende L 299 af 9.11.2013).

Kommissionens afgørelse 2010/260/EU af 4. maj 2010 om sikkerhedsplanen for visuminformationssystemets virkemåde (Den Europæiske Unions Tidende L 112 af 2.2.2010).

Kommissionens beslutning 2010/49/EF af 30. november 2009 om fastsættelse af de første regioner, hvor visuminformationssystemet (VIS) sættes i drift (Den Europæiske Unions Tidende L 23 af 27.1.2010).

Kommissionens beslutning 2009/876/EF af 30. november 2009 om vedtagelse af tekniske gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at indlæse oplysninger og forbinde ansøgningsdossierer, at få adgang til oplysningerne, at ændre og slette oplysninger og slette oplysninger før tiden og at føre og give adgang til registrene over behandling af oplysninger i visuminformationssystemet (Den Europæiske Unions Tidende L 315 af 2.12.2009).

Kommissionens beslutning 2009/756/EF af 9. oktober 2009 om specifikationer for opløsningen for og brugen af fingeraftryk til biometrisk identifikation og verifikation i visuminformationssystemet (Den Europæiske Unions Tidende L 270 af 15.10.2009).

Kommissionens beslutning 2009/377/EF af 5. maj 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for den konsultationsmekanisme og de andre procedurer, der er omhandlet i artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (Den Europæiske Unions Tidende L 117 af 12.5.2009).

Gennemførelsesbestemmelserne for konsultationer og anmodninger om dokumenter via VIS fremgår af beslutningens bilag. Schengen-konsultationsnettet (VISION) bruges for øjeblikket som kommunikationsnetværk til konsultationer vedrørende visa. Når VIS bliver taget i drift, kan VIS Mail-mekanismen anvendes parallelt til at sende meddelelser:

Når alle kontorer, der udsteder Schengenvisa, er koblet til VIS, er VIS Mail-mekanismen det eneste kommunikationsnetværk til udveksling af meddelelser via VIS.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (Den Europæiske Unions Tidende L 286 af 1.11.2011).

seneste ajourføring 20.05.2014