Regler for adgang til EU’s visuminformationssystem (VIS)

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2008/633/RIA: adgang til visuminformationssystemet for EU-landenes myndigheder og for Europol

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Visuminformationssystemet (VIS) er et værktøj, der støtter gennemførelsen af EU’s fælles visumpolitik. Det tillader Schengenstaterne at udveksle visumoplysninger. Det består af et centralt IT-system og en kommunikationsinfrastruktur, der kæder dette centrale system sammen med de nationale systemer.

Afgørelsen tillader, at VIS anvendes til at forebygge, afsløre og efterforske terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger.

Den giver de udpegede retshåndhævende myndigheder (såsom myndigheder, der har ansvaret for at håndtere terrorisme eller alvorlige strafbare handlinger, f.eks. narkotikasmugling og menneskehandel) i landene i Schengenområdet og Europol adgang til VIS.

De nationale udpegede myndigheder skal følge en procedure for at få adgang til VIS, når alle adgangsbetingelser er opfyldt.

Afgørelsen fastsætter også regler for beskyttelse af visumindehaveres personoplysninger.

HOVEDPUNKTER

VIS forbinder konsulater i ikke-EU-lande og alle overgangsstederne ved de ydre grænser i Schengenstaterne. Det behandler data og afgørelser i forbindelse med ansøgninger om visa til kortvarigt ophold i, eller transit gennem, Schengenområdet. VIS forebygger svindel med visumdokumenter ved at hjælpe grænsevagter med at bekræfte, at en person, der bærer et visum, er den retmæssige indehaver.

Adgang til data i VIS behandles sag for sag med begrundede skriftlige eller elektroniske anmodninger.

De udpegede myndigheder må kun søge i VIS, hvis det er nødvendigt, eller der er rimelig grund til at mene, at søgningen vil bidrage væsentligt til forebyggelse, afsløring eller efterforskning af alvorlig kriminalitet. Det kan for eksempel være tilfældet i sager om terrorisme eller personer, der er kædet direkte eller indirekte sammen med terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger.

Europols adgang til VIS skal finde sted inden for rammerne af dens mandat, og når det er nødvendigt for udførelsen af dens opgaver.

Typer af søgninger i VIS

Søgninger i VIS er begrænset til specifikke data, for eksempel:

efternavn, fornavne, køn, fødselsdato, fødested og fødeland

visumansøgerens nuværende nationalitet og nationalitet ved fødslen

rejsedokumentets type og nummer

rejsens formål og planlagt ankomst- og afrejsedato

planlagt første indrejsested eller transitrute

fingeraftryk

visumtype og visummærkatens nummer

oplysninger om den person, der har inviteret visumansøgeren osv.

Hvis søgningen efter ethvert af de ovenstående dataelementer giver et resultat, må myndighederne desuden få adgang til andre data, f.eks. fotografier.

Beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed

Når personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne afgørelse, skal hvert EU-land sikre et passende niveau af databeskyttelse.

Kun i hastetilfælde og med det formål at forebygge og afsløre alvorlige strafbare handlinger må personoplysninger overføres til ikke-EU-lande eller internationale organisationer. I sådanne tilfælde skal der dog indhentes samtykke fra de EU-lande, som har indlæst dataene.

EU-landene skal også garantere sikkerheden af de VIS-oplysninger, der opnås adgang til, under fremsendelsen til de udpegede myndigheder.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Rådets afgørelse (EU) 2015/1956 fastsatte 1. september 2013 som den dato, hvor afgørelse 2008/633/RIA skulle træde i kraft.

BAGGRUND

VIS blev oprettet ved Rådets afgørelse 2004/512/EF af 8. juni 2004. Den 7. marts 2005 vedtog Rådet et sæt konklusioner, hvori det hedder, at EU-landenes myndigheder bør sikres adgang til VIS med det formål at bekæmpe terrorisme og andre alvorlige strafbare handlinger.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129-136)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60-81)

Efterfølgende ændringer og rettelser af forordning (EF) nr. 767/2008 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 23.11.2015