EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Forordning (EF) nr. 168/2007 opretter et agentur for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

RESUMÉ

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder yder EU-institutioner og -regeringer bistand vedrørende grundlæggende rettigheder, når de gennemfører EU-lovgivning.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter et målrettet organ på EU-plan for grundlæggende rettigheder - Agenturet - og fastlægger dets primære opgaver og formål, funktionsmåde og interne styring.

HOVEDPUNKTER

Forordningen definerer Agenturets aktiviteter som følgende:

at give EU’s institutioner og EU-landene ekspertise om grundlæggende rettigheder, så de kan være sikre på, at de tiltag eller love, de vedtager, overholder disse rettigheder

at fremsætte udtalelser til EU’s institutioner og regeringer enten på eget initiativ eller på anmodning (for eksempel om tiltagene eller lovforslagene er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder)

at indsamle, analysere og distribuere pålidelige og sammenlignelige oplysninger om specifikke virkninger af EU’s tiltag på menneskers grundlæggende rettigheder

at udføre videnskabelig forskning og videnskabelige undersøgelser om grundlæggende rettigheder

at udgive publikationer om specifikke emner eller om EU-institutionernes og -regeringernes gennemførelse af lovgivning om grundlæggende rettigheder

at offentliggøre en årlig rapport om de spørgsmål, der er dækket af dets opgaver, og fremhæve eksempler på bedste praksis

at udvikle kommunikationsstrategier eller -kampagner og fremme dialog med civilsamfundet for at øge offentlighedens bevidsthed om grundlæggende rettigheder

at foreslå mekanismer til at håndhæve disse rettigheder.

Agenturet behandler dog ikke individuelle klager.

Aktivitetsplaner for perioder på fem år

Agenturets aktiviteter er baseret på en flerårig ramme, der er vedtaget af EU-Rådet, og som udpeger de specifikke spørgsmål, som Agenturet behandler over en femårig periode, i overensstemmelse med EU’s overordnede prioriteter.

Disse skal omfatte »racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed«.

Samarbejde med andre organer

Agenturet skal opretholde tætte relationer med:

EU-landenes regeringer og grupper i civilsamfundet, såsom platformen for grundlæggende rettigheder

kandidatlande til EU.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 23. februar 2007.

BAGGRUND

Agenturet erstatter det tidligere organ, Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, i Wien og overtager dette centers arbejde.

For yderligere oplysninger henvises til:

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 168/2007

23.2.2007

-

EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1-14

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse nr. 252/2013/EU af 11. marts 2013 om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017 (Den Europæiske Unions Tidende L 79 af 21.3.2013, s. 1-3)

seneste ajourføring 30.07.2015