Dyrs velfærd under transport

1) MÅL

Regulering af transport af dyr for at beskytte deres velfærd.

2) DOKUMENT

Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 340 af 11.12.1991].

Ændret ved:

Rådets direktiv 95/29/EF af 29. juni 1995 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 148 af 30.06.1995].

Med virkning fra den 5. januar 2007 ophæves dette direktiv og afløses af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005.

3) RESUMÉ

Den europæiske konvention om beskyttelse af dyr, indeholder bestemmelser, der indebærer, at dyr skal huses, fodres og passes på en måde, som er passende for deres behov.

Det skønnes, at omkring en mio. dyr (fjerkræ ikke medregnet) hver dag forsendes gennem EU. Grænseoverskridende handel, herunder import fra og eksport til tredjelande, berører 20 mio. dyr årligt.

Direktivet finder anvendelse på transport af følgende dyr:

Direktivet finder ikke anvendelse på følgende dyretransporter:

For hver af de dyrearter, der er dækket af dette direktiv, og for de forskellige transportmåder (landevejs-, sø- og lufttransport) er der fastsat særlige vilkår i bilagene. Mindstekravene til dyrevelfærd vedrører især følgende forhold:

Kun raske dyr må transporteres, og vilkårene skal være således, at al unødig lidelse forhindres. Der skal hurtigst muligt ydes førstehjælp til dyr, der bliver syge eller kommer til skade under transporten. Om nødvendigt skal de nødslagtes, så enhver unødig lidelse undgås.

Enhver fysisk eller juridisk person, der transporterer dyr i kommercielt øjemed, skal forudgående godkendes af eller registreres hos medlemsstatens kompetente myndighed. Et sundhedscertifikat og en ruteplan, der viser, at transportens maksimale varighed kan overholdes, skal (for transporter på over 8 timer) ledsage forsendelsen under hele transporten. Ruteplanen skal angive de steder og tidspunkter, hvor dyrenes fodres og vandes under transporten, og skal ved transportens afslutning sendes til den kompetente myndighed på oprindelsesstedet.

Indførsel, transit og transport af levende dyr fra tredjelande til og gennem Fællesskabets område er kun tilladt, hvis eksportøren og importøren skriftligt forpligter sig til at opfylde direktivets krav.

De kompetente myndigheder kontrollerer, at direktivets krav overholdes. De kontrollerer transportmidler og dyr ved afgangssteder og bestemmelsessteder samt på markeder, mellemstationer og omladningsstationer. Medlemsstaten aflægger en detaljeret årlig rapport over den kontrol, der er udført på et repræsentativt udvalg af dyr, med en detaljeret opgørelse over de konstaterede overtrædelser. Endvidere kan kontrol finde sted i løbet af transporten, når der er mistanke om overtrædelse. Sagkyndige fra Kommissionen kan i samarbejde med medlemsstatens kompetente myndigheder foretage kontrol på stedet for at sikre en ensartet anvendelse af direktivet.

Medlemsstaterne vedtager passende sanktioner for overtrædelser af direktivet. De yder hinanden gensidig bistand i henhold til direktiv 89/608/EØF for at sikre en korrekt anvendelse af den veterinære og zootekniske lovgivning.

Kommissionen forelægger en rapport, ledsaget af eventuelle forslag om fastsættelse af de normer, der skal gælde for transportmidler [forordning (EF) nr. 411/98]. Den fastsætter endvidere de fællesskabskriterier, der skal gælde for mellemstationer som steder, hvor dyrene aflæsses, får hvile, vandes og fodres i mindst 24 timer [forordning (EF) nr. 1255/97].

Tre år efter direktivets iværksættelse forelægger Kommissionen en rapport om de erfaringer, medlemsstaterne har indhøstet, og fremsætter eventuelle forslag til forbedring af fællesskabslovgivningen. Rådet træffer afgørelse om disse forslag med kvalificeret flertal.

Direktiverne 77/489/EØF og 81/389/EØF ophæves pr. 1. januar 1993.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for medlemsstaternes gennemførelse af bestemmelserne

Direktiv 91/628/EØF

1.1.1993

1.1.1993

Direktiv 95/29/EF

30.6.199530.6.1995

31.12.199631.12.1997 (Kapitel VII, pkt. 3)

4) gennemførelsesforanstaltninger

RAPPORTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 91/628/EØF [KOM(93)330 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om de erfaringer, medlemsstaterne har gjort siden gennemførelsen af Rådets direktiv 95/29/EF om ændring af direktiv 91/628/EØF om beskyttelse af dyr under transport [KOM(2000)809 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelse af forskellige ventilationssystemer til lastbiler til transport af dyr, hvor transporttiden overstiger otte timer [KOM(2001)197 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 16. juli 2003 om beskyttelse af dyr under transport [KOM(2003)425 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

TRANSPORTER PÅ OVER OTTE TIMER

Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 052 af 21.02.1998].

Når forsendelsestiden forlænges ud over otte timer, skal de lastbiler, der benyttes til befordring af hovdyr og kvæg, får, geder og svin i Fællesskabet, opfylde supplerende krav. Normerne vedrører strøelse, fodring og vanding, adgang til køretøjet og skillevægge.

MELLEMSTATIONER

Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 af 25. juni 1997 om fællesskabskriterier for mellemstationer og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i direktiv 91/628/EØF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 174 af 2.7.1997].

Forordningen gælder udelukkende for mellemstationer, der i mindst 24 timer modtager enhovede husdyr samt kvæg, får, geder og svin i Fællesskabet i overensstemmelse med kapitel VII i bilaget til direktiv 91/628/EØF og med forbehold af direktiv 64/432/EØF, 80/213/EØF, 85/511/EØF, 89/608/EØF, 90/425/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/102/EØF og 93/119/EF.

Ændret ved:

Rådets forordning (EF) nr. 1040/2003 af 11. juni 2003 [Den Europæiske Unions Tidende L 151 af 19.6.2003].

Mellemstationerne må kun bruges til modtagelse, fodring, vanding, opstaldning, behandling og videresendelse samt hvile for dyr undervejs. Dyr må kun være til stede samtidig på en mellemstation, hvis de har samme certificerede sundhedsstatus. En ny procedure giver mulighed for hurtige ændringer af forordning (EF) nr. 1255/97 for at tilpasse den til dyresundhedssituationen.

SÆRLIGE REGLER I VISSE GEOGRAFISKE OMRÅDER

Kommissionens beslutning 94/96/EF af 3. februar 1994 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 50 af 22.2.1994]. Kommissionens beslutning af 3. februar 1994, baseret på artikel 16 i Rådets direktiv 91/628/EØF, om indførelse af særlige regler for dyrs velfærd under transport i visse dele af Grækenland.

5) videreførelse af arbejdet

Kommissionens beslutning 2001/298/EF af 30. marts 2001 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF og til Kommissionens beslutning 94/273/EF om beskyttelse af dyr under transport (EØS-relevant tekst) [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 102 af 12.4.2001].

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 21. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 3 af 5.1.2005].

Denne forordning udgør en komplet omskrivning af fællesskabsbestemmelserne vedrørende beskyttelse af dyr under transport. Med forordningen indføres strengere bestemmelser for transporter, der varer mere end ni timer, hvad enten de finder sted inden for én medlemsstat eller er grænseoverskridende. Afhængigt af dyreart og transportvarighed stilles der mere plads til rådighed for dyrene. I forordningen identificeres og defineres ligeledes ansvarsområder for alle aktører, der er involveret i transport af dyr. Uddannelse af chauffører og andet personale, der håndterer dyrene, bliver obligatorisk. Denne forordning ophæver og afløser direktiv 91/628/EØF med virkning fra den 5. januar 2005.

Seneste ajourføring: 30.03.2005