Finansieringen af den fælles landbrugspolitik

Kommissionen fastsætter de særlige betingelser og bestemmelser, der skal gælde for finansieringen af udgifterne under den fælles landbrugspolitik. To nye fonde oprettes: en europæisk garantifond for landbruget (EGFL) og en europæisk landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (ELFUL).

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Ved denne forordning fastlægges der en fælles retlig ramme for finansiering af udgifterne under den fælles landbrugspolitik. I denne forbindelse oprettes der to nye fonde: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). De to fonde arbejder efter nogenlunde samme princip, idet de dog hver især har visse specifikke karakteristika. Eftersom foranstaltningerne delvis finansieres efter princippet om delt forvaltning, fastsættes det i forordningen, på hvilke betingelser Kommissionen kan varetage sit ansvar for gennemførelse af det almindelige budget, ligesom det præciseres, hvilke forpligtelser medlemsstaterne har til at samarbejde med Kommissionen.

EGFL

EGFL finansierer, med forvaltningen delt mellem medlemsstaterne og Kommissionen, følgende:

EGFL finansierer centralt følgende udgifter:

Kommissionen udbetaler de midler, der er nødvendige for at dække de udgifter, som finansieres af EGFL, til medlemsstaterne i form af månedlige godtgørelser. Godtgørelserne udbetales på grundlag af udgiftsanmeldelser og finansielle oplysninger fra medlemsstaterne. Hvis de indgåede forpligtelser vedrørende midlerne ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne, kan Kommissionen beslutte at nedsætte eller suspendere betalingerne.

Kommissionen fastsætter den nettosaldo, der er til rådighed for udgifterne under EGFL, og etablerer et alarmsystem og månedlig overvågning af disse udgifter. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en månedlig rapport, hvori den undersøger, hvordan de afholdte udgifter har udviklet sig i forhold til profilerne, og vurderer, hvordan den forventer gennemførelse i det løbende regnskabsår bliver.

Beløb, der inddrives som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed, udbetales til betalingsorganerne og bogføres af disse som indtægter for EGFL for den måned, hvor beløbene rent faktisk modtages.

ELFUL

ELFUL finansierer kun udgifter, som forvaltes i fællesskab af medlemsstaterne og Kommissionen, dvs. programmer for udvikling af landdistrikterne, der gennemføres i overensstemmelse med den Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005

De budgetmæssige forpligtelser i den forbindelse indgås som årlige betalinger i form af forfinansiering, mellemliggende betalinger og betaling af saldo. Mellemliggende betalinger foretages for hvert enkelt program for udvikling af landdistrikterne, alt efter disponible budgetmidler, inden for rammerne af det loft, der fastsættes i fællesskabslovgivningen forhøjet med de beløb, der er fastsat af Kommissionen ifølge bestemmelserne vedrørende direkte betalinger til landmændene og vedrørende vinmarkedet. Disse betalinger foretages på visse betingelser, f.eks. fremsendelse af en udgiftsanmeldelse og en betalingsanmodning til Kommissionen, der er attesteret af det godkendte betalingsorgan. Hvis nævnte anmeldelse ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne, kan Kommissionen beslutte at nedsætte eller suspendere betalingerne.

I tilfælde af uregelmæssigheder bortfalder EU-finansieringen helt eller delvis. Hvis støtten allerede er blevet udbetalt til modtageren, inddrives den af det godkendte betalingsorgan. De bortfaldne og inddrevne beløb kan genanvendes af medlemsstaten til en anden foranstaltning forudset i samme program for udvikling af landdistrikterne.

Saldoen udbetales, når den endelige gennemførelsesrapport vedrørende gennemførelsen af et program til udvikling af landdistrikterne er modtaget, som er omhandlet i forslaget til forordning om ELFUL og den tilsvarende afgørelse om regnskabsafslutning. Fremsendes de krævede dokumenter ikke, frigøres saldoen automatisk.

Kontrol udført af Kommissionen

Kommissionen sørger for god finansiel forvaltning af EU-midlerne, bl.a. gennem en procedure for regnskabsafslutning i to tempi: bogholderimæssig regnskabsafslutning og efterprøvende regnskabsafslutning. Medlemsstaterne stiller alle oplysninger, der er nødvendige for god forvaltning af midlerne, til rådighed for Kommissionen. Ud over den kontrol, som medlemsstaterne foretager efter deres nationale regler, kan Kommissionen foretage kontrol på stedet. Betalinger til en medlemsstat som led i EGFL og ELFUL kan mindskes eller stoppes, hvis der viser sig væsentlige og vedvarende mangler.

Navnene på modtagerne af midler fra landbrugsfondene skal efterfølgende offentliggøres med angivelse af, hvilke beløb de har modtaget.

Referencer

Retsakt

Ikrafttræden

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1290/2005

18.8.2005

EUT L 209 af 11.8.2005

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttræden

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 320/2006

3.3.2006

EUT L 58 af 28.2.2006

Forordning (EF) nr. 378/2007

12.4.2007

EUT L 95 af 5.4.2007

Forordning (EF) nr. 1437/2007

15.12.2007

EUT L 322 af 7.12.2007

Forordning (EF) nr. 479/2008

13.6.2008

EUT L 148 af 6.6.2008

Forordning (EF) nr. 13/2009

16.1.2009

EUT L 5 af 9.1.2009

Forordning (EF) nr. 73/2009

1.2.2009

EUT L 30 af 31.1.2009

Forordning (EF) nr. 473/2009

9.6.2009

EUT L 144 af 9.6.2009

Ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 1290/2005 er indarbejdet i den grundlæggende tekst. Denne konsoliderede version er ikke retligt bindende.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beslutning 2008/321/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 109 af 19.4.2008].

Denne beslutning indeholder en liste over udgifter, der er afskåret fra fællesskabsfinansiering, da de ikke modsvarer finansieringsreglerne for den fælles landbrugspolitik. Disse udelukkede udgifter, der er afholdt af visse medlemsstaters betalingsorganer fra 2002 til 2007, er konstateret efter kontroller, bilaterale drøftelser og forligsprocedurer og medfører en reduktion af de relevante beløb.

Beslutning 2009/379/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 117 af 12.5.2009].

Beslutningen fastsætter det beløb, der stilles til rådighed under ELFUL og EGFL i perioden 2007-2013.

Gennemførelsesbestemmelser

Forordning (EF) nr. 883/2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 171 af 23.6.2006].

Denne forordning omhandler gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005, for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL.

Se den konsoliderede version.

Forordning (EF) nr. 884/2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 171 af 23.6.2006].

Denne forordning omhandler gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005, for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbrugets (EGFL) finansiering af interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring og medlemsstaternes betalingsorganers bogføring af operationer vedrørende offentlig oplagring.

Se den konsoliderede version.

Forordning (EF) nr. 885/2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 171 af 23.6.2006].

Denne forordning omhandler gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005, for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL.

Se den konsoliderede version.

Forordning (EF) nr. 259/2008 [Den Europæiske Unions Tidende L 76 af 19.3.2008].

Denne forordning omhandler gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005, for så vidt angår oplysninger om modtagere af midler fra EGFL og ELFUL. Disse oplysninger, som skal offentliggøres på et websted hvert år senest den 30. april, indeholder personlige oplysninger om modtageren og beløbets størrelse.

Regnskabsafslutning

Forordning (EF) nr. 941/2008 [Den Europæiske Unions Tidende L 254 af 9.10.2009].

I denne forordning fastsættes form og indhold af de regnskabsoplysninger, der skal forelægges for Kommissionen i forbindelse med regnskabsafslutningen for EGFL og ELFUL og i forbindelse med kontrol og udarbejdelse af overslag.

Beslutning 2009/373/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 116 af 9.5.2009].

Beslutningen omhandler afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer over de udgifter, der finansieres af ELFUL for regnskabsåret 2008.

Beslutning 2009/367/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 111 af 5.5.2009].

Beslutningen omhandler afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer over de udgifter, der finansieres af EGFL for regnskabsåret 2008.

Uregelmæssigheder, svig og inddrivelse

Forordning (EF) nr. 1848/2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 355 af 15.12.2006].

I denne retsakt fastlægges medlemsstaternes oplysnings- og undersøgelsesforanstaltninger i tilfælde af svig ved finansiering af den fælles landbrugspolitik, og der fastsættes et oplysningssystem på området.

Undersøgelser

Forordning (EF) nr. 78/2008 [Den Europæiske Unions Tidende L 25 af 30.1.2008].

Denne retsakt vedrører de foranstaltninger, Kommissionen skal gennemføre i perioden 2008-2013 ved anvendelse af teledetektion inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik.

Seneste ajourføring: 10.09.2009