Sikring af at handel med vilde dyr og planter ikke truer deres overlevelse

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 338/97 — om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Kontrol af handelen

Organisering og kommunikation

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. juni 1997.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets Forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1-69).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 338/97 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1-69)

Se den konsoliderede udgave

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 (EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13-45)http://publications.europa.eu/resource/celex/32012R0792

Se den konsoliderede udgave

Rådets afgørelse (EU) 2015/451 af 6. marts 2015 om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (EUT L 75 af 19.3.2015, s. 1-3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/736 af 7. maj 2015 om forbud mod indførsel i Unionen af enheder af visse arter af vilde dyr og planter (EUT L 117 af 8.5.2015, s. 25-44)

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om EU's strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (COM(2014) 64 final af 7.2.2014)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU's handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter (COM(2016) 87 final af 26.2.2016)

seneste ajourføring 27.07.2017