Ensartede forhold for markedsføring af sikre produkter i EU (overensstemmelsesmærkning)

RESUMÉ AF:

Afgørelse nr. 768/2008/EF — fælles rammer for markedsføring af produkter i EU

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den fastlægger fælles principper og procedurer, som EU-lovgivningen skal følge ved harmonisering af betingelser for markedsføring af produkter i EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Den omfatter referencekrav, som skal indarbejdes, når produktlovgivning revideres. På denne måde er den en skabelon for fremtidig produktharmoniseringslovgivning.

Den fastlægger regler for CE-mærkning(*).

HOVEDPUNKTER

Den giver tydelige definitioner af relevante begreber som f.eks. »fabrikant« , »bringe i omsætning« , »tilbagekaldelse« eller »tilbagetrækning« i forbindelse med produkter.

Der fastlægges tydelig opdeling af ansvarsområder for fabrikanter, importører og distributører i produktkæden.

Fabrikanter skal sikre, at deres produkter er i overensstemmelse med den gældende lovgivning og følger den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure (*). De skal anbringe CE-mærkningen på produktet, når overensstemmelsen er påvist.

Importører skal sikre, at fabrikanten har overholdt den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, og at produktet ledsages af den nødvendige dokumentation og CE-mærkning.

Distributører skal handle med fornøden omhu og kontrollere, at produktet ledsages af den nødvendige dokumentation og CE-mærkning.

Der findes et fælles sæt af forskellige overensstemmelsesvurderingsprocedurer, som kaldes moduler. Lovgiverne skal vælge den bedst egnede afhængigt af den risiko, et produkt kan udgøre.

Der fastlægges ensartede regler for udpegning af og tilsyn med bemyndigede organer, som udfører overensstemmelsesvurderinger på grundlag af EU-lovgivningen. Reglerne fastsætter deres ansvarsområder, når der kræves overensstemmelsesvurderinger af tredjepart (dvs. overensstemmelsescertificering udført af et uafhængigt organ).

Markedsovervågningsregler omhandler produkter, der udgør en risiko for sundhed eller sikkerhed eller ikke overholder den relevante lovgivning.

VIGTIGE BEGREBER

(*) CE-mærkning: Dette angiver, at et produkt overholder de relevante krav til sundhed, sikkerhed og miljø, og at den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure er gennemført.

(*) Overensstemmelsesvurdering: er en proces til påvisning af, om et produkt, en proces, en tjenesteydelse, et system, en person eller et organ opfylder de specifikke krav, der gælder for dem.

BAGGRUND

For virksomheder betyder CE-mærkningen, at deres produkt har fri bevægelighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU-landene, Island, Liechtenstein og Norge). For forbrugere angiver det, at det produkt, de har købt, overholder europæisk produktlovgivning.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 768/2008/EF

9.7.2008

EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82-128

seneste ajourføring 22.10.2015