Kompetence og lovvalg i arvesager og europæisk arvebevis

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 650/2012 vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på alle civilretlige aspekter vedrørende arv.

Den finder ikke anvendelse på:

Andre civilretlige spørgsmål bortset fra arv, såsom formueforholdet mellem ægtefæller, gaver og pensionsordninger, er ikke dækket af forordningen.

Kompetence og lovvalg

Den lov, der skal anvendes, vil for eksempel finde anvendelse på:

Anerkendelse og fuldbyrdelse

Anvendelsen af en enkelt lovgivning af en enkelt myndighed på en international arvesag undgår parallelle sager med risiko for modstridende retsafgørelser. Det sikrer også, at afgørelser truffet i et EU-land bliver anerkendt over hele EU uden behov for nogen særlig procedure. Afgørelser, der er eksigible i det EU-land, hvor de er truffet, er eksigible i et andet EU-land, når de efter anmodning fra en berettiget part er blevet erklæret for eksigible i det pågældende land af en lokal domstol.

Europæisk arvebevis

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 5. juli 2012.

BAGGRUND

Se e-justice-portalen for yderligere oplysninger.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012 af 4. juli 2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 107-134)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 650/2012 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1329/2014 af 9. december 2014 om de formularer, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 650/2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 30-84). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 25.01.2016(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.