Aftale med USA om udlevering

 

RESUMÉ AF:

Aftale mellem Den Europæiske Union og USA om udlevering

Afgørelse 2009/820/FUSP om indgåelse af aftaler mellem EU og USA om udlevering og gensidig retshjælp

Afgørelse 2003/516/FUSP om undertegnelse af aftaler mellem EU og USA om udlevering og gensidig retshjælp i kriminalsager

HVAD ER FORMÅLET MED AFTALEN OG AFGØRELSEN?

Ved aftalen fastlægges betingelserne for udleveringen af lovovertrædere mellem EU og USA med henblik på at udbygge samarbejdet inden for rammerne af gældende udleveringsforbindelser.

Med afgørelsen indgås på vegne af EU aftalen med USA om udlevering.

HOVEDPUNKTER

Aftalen supplerer de bilaterale udleveringstraktater mellem EU-landene og USA og udbygger samarbejdet inden for rammerne af gældende udleveringsforbindelser.

Lovovertrædelser, der kan medføre udlevering

Lovovertrædelser, der kan medføre udlevering, består af:

Imødekommes en anmodning om udlevering i forbindelse med en lovovertrædelse, der kan medføre udlevering, imødekommes anmodningen ligeledes for eventuelle andre lovovertrædelser, der er anført i den, hvis disse kan straffes med en frihedsstraf på et år eller mindre, forudsat at alle andre betingelser for udlevering er opfyldt.

Udleveringsanmodninger

Udleveringsprocedurer

IKRAFTTRÆDELSE

Aftalen trådte i kraft den 1. februar 2010.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 27-33).

Rådets afgørelse 2009/820/FUSP af 23. oktober 2009 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp (EUT L 291 af 7.11.2009, s. 40-41).

Rådets afgørelse 2003/516/EF af 6. juni 2003 om undertegnelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og gensidig retshjælp i kriminalsager (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 25-26).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2009/933/FUSP af 30. november 2009 om udvidelse på Den Europæiske Unions vegne af det geografiske anvendelsesområde for aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 4-5).

Oplysning om ikrafttrædelsesdatoen for aftalerne mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og gensidig retshjælp (EUT L 323 af 10.12.2009, s. 11).

Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse (EUT L 190 af 18.7.2002, s. 1-20).

Efterfølgende ændringer af afgørelse 2002/584/JHA er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 05.12.2019