Retfærdig rettergang: mistænktes ret til tolke- og oversætterbistand i straffesager

RESUMÉ AF:

Direktiv 2010/64/EU — om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger minimumsregler for hele EU for retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager og i sager angående fuldbyrdelse af den europæiske arrestordre.

Det er første trin i en række tiltag, der skal fastsætte minimumsregler for processuelle rettigheder over hele EU i overensstemmelse med 2009-køreplanen. Direktivet blev i 2012 efterfulgt af direktivet om ret til information under straffesager.

HOVEDPUNKTER

Ret til tolkning

Der skal tilbydes gratis tolkning til mistænkte eller tiltalte, der ikke taler eller forstår det sprog, der anvendes i straffesagen, herunder under:

politiafhøringer

vigtige møder mellem klient og advokat

samtlige retsmøder og alle andre nødvendige mellemliggende høringer.

Tolkning via videokonference, telefon eller internet kan benyttes, hvis tolkens fysiske tilstedeværelse ikke er påkrævet for at sikre retfærdighed.

Ret til oversættelse af væsentlige dokumenter

Mistænkte eller tiltalte, der ikke forstår det sprog, der anvendes i sagen, skal have en skriftlig oversættelse af de dokumenter, der er væsentlige for deres forsvar. Det omfatter:

enhver afgørelse om frihedsberøvelse

ethvert anklageskrift

enhver dom.

De kompetente myndigheder kan fra sag til sag beslutte at oversætte alle andre dokumenter. De mistænkte eller tiltalte eller deres advokat kan også anmode om oversættelse af andre væsentlige dokumenter.

I sager om udførelse af en europæisk arrestordre skal de berørte personer have tolkebistand og en skriftlig oversættelse af arrestordren, hvis det er nødvendigt.

Kvaliteten af tolkning og oversættelse

Kvaliteten af oversættelses- og tolkebistanden skal være tilstrækkelig til, at de berørte personer kan forstå sagen mod dem, og til at de kan udøve retten til et forsvar. I denne forbindelse skal EU-landene oprette et register over uafhængige og kvalificerede oversættere og tolke, der bør stilles til rådighed for advokater og relevante myndigheder.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Den 15. november 2010. Det skulle have været gennemført i EU-landenes nationale lovgivninger inden den 27. oktober 2013.

BAGGRUND

Den tiltaltes ret til tolke- og oversætterbistand.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1-7).

seneste ajourføring 30.10.2015