Bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet

RESUMÉ AF:

Direktiv 2012/29/EU — om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET

HOVEDPUNKTER

Direktivet fastsætter følgende rettigheder:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 15. november 2012. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivning inden den 16. november 2015.

BAGGRUND

Direktivet erstatter EU’s rammeafgørelse om ofres stilling i forbindelse med straffesager (2001/220/RIA).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57-73)

seneste ajourføring 15.02.2016