Det Europæiske Asylstøttekontor

Forordning nr. 439/2010 opretter et europæisk asylstøttekontor for at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne på dette område og hjælpe dem med at håndtere krisesituationer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor.

RESUMÉ

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) er et EU-agentur, der har været i drift siden 2011. Dets funktion er at:

Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz tilslutter sig snart EASO som associerede lande, når de aftaler, som EU har forhandlet med hvert enkelt land, er ratificeret.

Hjælp til samarbejde blandt medlemsstaterne vedrørende asylanliggender

EASO's rolle på dette område består i at:

Hjælp til medlemsstater, der er udsat for konkret pres

EASO koordinerer nødhjælp til medlemsstater, hvis modtagefaciliteter og asylsystemer er underlagt særligt stort pres, ved at yde midlertidig hjælp og rådgivning.

Denne hjælp involverer hovedsageligt anvendelse af asylstøttehold i de lande, der efterspørger det, som tilvejebringer ekspertise vedrørende tolketjenester, oplysninger om oprindelseslande og viden om behandlingen og forvaltningen af asylsager.

Når EASO beslutter at anvende et eller flere asylstøttehold, fastlægger man en operationsplan i samarbejde med den medlemsstat, der har anmodet om hjælp, med henblik på at fastlægge:

Støtteholdenes eksperter stilles til rådighed af medlemsstaterne og er en del af EASO's asylindsatspulje.

Implementering af det fælles europæiske asylsystem (CEAS)

EASO bidrager til indførelsen af CEAS, både i og uden for Den Europæiske Union.

Med hensyn til CEAS' interne dimension bidrager EASO hovedsageligt med at:

Med hensyn til CEAS' eksterne dimension er EASO særligt ansvarlig for:

EASO's struktur og forvaltning

EASO's styrelsesråd er EASO's planlægnings- og tilsynsmyndighed. Det består af repræsentanter fra EU's medlemsstater og associerede lande, Europa-Kommissionen og en repræsentant fra De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR).

Den administrerende direktør udpeges af styrelsesrådet og er ansvarlig for den daglige ledelse af agenturet. Han er agenturets retlige repræsentant.

Det rådgivende forum er et sted for løbende bilateral dialog, informationsudveksling og indsamling af viden mellem EASO og civilsamfundet. Her samler man eksperter inden for forskellige dele af asylområdet.

Kontoret får hovedsageligt sin indtægt i form af et bidrag, der er registreret i EU's overordnede budget, og bidrag fra associerede lande.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 439/2010

18.6.2010

-

EUT L 132 af 29.5.2010

TILHØRENDE DOKUMENTER

Afgørelse 2010/762/EU truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 25. februar 2010 om fastlæggelse af hjemstedet for Det Europæiske Asylstøttekontor [Den Europæiske Unions Tidende L 324 af 9.12.2010].

Denne afgørelse fastlægger hjemstedet for Det Europæiske Asylstøttekontor til Valetta, Malta.

Rådets afgørelse2014/185/EU af 11. februar 2014 om undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor [Den Europæiske Unions Tidende L 102 af 5.4.2014].

Rådets afgørelse 2014/186/EU af 11. februar 2014 om undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor [Den Europæiske Unions Tidende L 102 af 5.4.2014].

Rådets afgørelse 2014/194/EU af 11. februar 2014 om undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor [Den Europæiske Unions Tidende L 106 af 9.4.2014].

Rådets afgørelse 2014/204/EU af 11. februar 2014 om undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor [Den Europæiske Unions Tidende L 109 af 12.4.2014].

Seneste ajourføring: 22.07.2014