EU-system til gensidig anerkendelse af fængselsstraffe og overførelse af indsatte

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2008/909/RIA – anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union

RESUMÉ

Denne rammeafgørelse har til formål at udvide anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse, hvorved EU-landene aftaler at anerkende hinandens love eller afgørelser, til også at omfatte domme i straffesager om idømmelse af fængselsstraffe.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE RAMMEAFGØRELSE?

Den beskriver, hvordan EU-landene anerkender og fuldbyrder hinandens domme i forbindelse med straffesager. Formålet er at hjælpe domfældte personer til en bedre reintegration i samfundet.

Den tillader, at et EU-land fuldbyrder en fængselsstraf, der er idømt i et andet EU-land, når den domfældte har bopæl på førstnævntes område.

Den opretter et system til overførelse af dømte indsatte tilbage til det EU-land, hvor de er statsborgere (eller normalt bor) eller til et andet EU-land, som de er tæt knyttet til, så de kan afsone fængselsstraffen der.

HOVEDPUNKTER

Proceduren er baseret på følgende principper:

Europa-Kommissionens rapport fra 2014 om gennemførelse af rammeafgørelse 2008/909/RIA, 2008/947/RIA og 2009/829/RIA bemærker, at gennemførelsen af disse tre retsakter ikke er tilfredsstillende på trods af bestræbelserne i nogle EU-lande. Den opfordrer de EU-lande, der ikke allerede har gennemført afgørelserne, til at gøre det straks.

HVORNÅR TRÆDER RAMMEAFGØRELSEN I KRAFT?

Den trådte i kraft den 5. december 2008. EU-landene skulle indarbejde den i den nationale lovgivning senest den 5. december 2011.

BAGGRUND

Hvert år retsforfølges eller dømmes tusindvis af EU-borgere for forbrydelser i et andet EU-land. Gensidig anerkendelse af retsafgørelser er hjørnestenen i samarbejdet mellem retsinstanserne i straffesager inden for EU.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 27-46)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med tilsyn med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner (EUT L 337 af 16.12.2008, s. 102-122)

Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling (EUT L 294 af 11.11.2009, s. 20-40)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes gennemførelse af rammeafgørelse 2008/909/RIA, 2008/947/RIA og 2009/829/RIA om gensidig anerkendelse af retsafgørelser om frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger, om afgørelser om prøvetid og alternative sanktioner og om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling (COM(2014) 57 final af 5. februar 2014)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Tabellerne »Status« og »Erklæringer« ledsager dokumentet: rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes gennemførelse af rammeafgørelse 2008/909/RIA, 2008/947/RIA og 2009/829/RIA om gensidig anerkendelse af retsafgørelser om frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger, om afgørelser om prøvetid og alternative sanktioner og om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling — Bilag til rapporten (SWD(2014) 34 final af 5. februar 2014)

Kommissionens afgørelse 2014/858/EU af 1. december 2014 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands meddelelse om, at det ønsker at deltage i Unionens retsakter på området politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og som ikke indgår i Schengenreglerne (EUT L 345 af 1.12.2014, s. 6-9)

seneste ajourføring 17.10.2015