Kontraktlige forpligtelser i EU — afgørelse af, hvilke nationale love der finder anvendelse

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 593/2008 — lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Forordningen finder ikke anvendelse på spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative anliggender og heller ikke på bevisspørgsmål og processuelle spørgsmål under retssager. Desuden finder den ikke anvendelse på forpligtelser, herunder vedrørende:

Anvendelsesområdet af den lovgivning, der finder anvendelse

Forordningen afgør, hvilken national lovgivning der finder anvendelse på forskellige aspekter ved kontrakter, herunder:

Lovvalg

Lovvalg i mangel af aftale

Hvis parterne ikke har valgt, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse, afgør aftaletypen reglerne:

Hvis aftalen derimod har større tilknytning til et andet land end det, der fremgår af disse regler, finder lovgivningen i det pågældende land anvendelse. Det samme gælder, når det ikke kan afgøres, hvilken lovgivning der finder anvendelse.

Særlige aftaler

For visse særlige aftaletyper fastsætter forordningen også mulighederne for lovvalg og afgør, hvilken lovgivning der skal anvendes, hvis der ikke er foretaget noget valg. Disse omfatter:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordningen finder anvendelse på kontrakter indgået efter den 17. december 2009.

BAGGRUND

Kontraktlige forpligtelser og forpligtelser uden for kontrakt

VIGTIGE BEGREBER

(*) Forældelse: Den rolle, som tidens gang har på at oprette og afslutte rettigheder

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) (EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6-16)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 593/2008 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40-49)

Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 af 20. december 2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (EUT L 343 af 29.12.2010, s. 10-16)

seneste ajourføring 11.01.2016