En fælles immigrationspolitik for Europa

Der er behov for at den fælles europæiske immigrationspolitik har en fleksibel struktur, der tager hensyn til de individuelle situationer i landene i Den Europæiske Union (EU) og udføres i samarbejde mellem EU-landene og EU’s institutioner. Denne meddelelse fremfører 10 principper, som den fælles politik vil blive baseret på, samt de nødvendige forholdsregler for at udføre disse principper. Deres formål er at sikre, at legal immigration bidrager til EU’s socioøkonomiske udvikling, at EU-landenes vedtægter koordineres, at samarbejde med ikke-EU-lande udvikles yderligere, og at illegal immigration og ulovlig handel med mennesker håndteres effektivt.

DOKUMENT

Meddelelse fra EU-Kommissionen til EU-Parlamentet, det Europæiske Råd, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af den 17. juni 2008 – En fælles immigrationspolitik for Europa: Principper, handlinger og værktøjer [COM(2008) 359 endelig version – ikke udgivet i den officielle journal].

SAMMENFATNING

Denne meddelelse fremfører 10 fælles principper med konkrete forholdsregler for deres udførelse, på basis af hvilken den fælles europæiske immigrationspolitik vil blive formuleret. For at opnå en koordineret og integreret indfaldsvinkel til immigration er disse principper indordnet i henhold til de tre hovedemner i Den Europæiske Unions (EU’s) politik, dvs. velstand, solidaritet og sikkerhed.

Den fælles immigrationspolitik vil blive udført i fællesskab mellem EU-landene og EU-institutionerne. Den vil blive fulgt op regelmæssigt via en ny tilsyns- og evalueringsmekanisme, inklusive en årlig evaluering. Anbefalinger vil blive fremsat af det Europæiske Råd på basis af en rapport fra Kommissionen om immigrationssituationen på det europæiske og nationale plan.

VELSTAND: den legale immigrations bidrag til den socioøkonomiske udvikling af EU

Klare regler og lige vilkår

Den fælles immigrationspolitik bør være karakteriseret af tydelighed, gennemskuelighed og retfærdighed samt rettet mod at fremme legal immigration. På denne måde burde overførslen til statsborgere fra ikke-EU-lande af den nødvendige information angående legal adgang og ophold i EU være sikret. Desuden burde retfærdig behandling af statsborgere fra ikke-EU-lande, der bor legalt i EU, være sikret. For at realisere disse principper i praksis bør EU og EU-landene

Matchende kompetencer og behov

I lyset af Lissabon-strategien bør fremmelsen af økonomisk immigration være baseret på en behovsbaseret vurdering af EU’s arbejdsmarkeder. Udvikling inden for alle niveauer af kompetence og sektorer bør ses i forhold til den videnbaserede økonomi og økonomiske vækst. Samtidig bør man tage hensyn til princippet om EU-præference, EU-landenes ret til at bestemme, hvor mange der kan bevilges adgang, samt immigranternes rettigheder. I praksis indebærer dette det følgende fra EU og EU-landene

Integration er nøglen til succesfuld immigration

Integration som en “to-vejs proces”, der opfylder de Fælles Grundlæggende Principper om Integration, bør fremmes. Medvirken af immigranter bør fremmes, mens social samhørighed og mulighed for forskellighed i værtssamfundene bør udvikles. For at realisere dette bør EU og EU-landene

SOLIDARITET: koordination mellem EU-lande og samarbejde med ikke-EU-lande

Gennemskuelighed, tillid og samarbejde

De grundlæggende faktorer for den fælles immigrationspolitik bør være princippet om solidaritet, gensidig tillid, gennemskuelighed, ansvar og en indsats, der er fælles for EU og EU-landene. Derfor bør de stræbe efter at

Effektiv og sammenhængende brug af tilgængelige midler

I solidaritetens navn bør de særlige udfordringer, som eksterne grænser ved visse EU-lande står over for, tages i betragtning i de finansielle rammer. Med henblik på dette bør EU og EU-landene

Partnerskab med ikke-EU-lande

Immigration bør være en integreret del af EU’s eksterne politik. Samarbejde omkring alle aspekter af migrationssager bør fremmes i partnerskaber med ikke-EU-lande. For at realisere dette bør EU og EU-landene

SIKKERHED: effektiv kamp mod illegal immigration

En visumpolitik, der tjener Europas og dets partneres interesser

Med en fælles visumpolitik antages det, at det bliver lettere at give legale tilrejsende adgangstilladelse til EU, samt at intern sikkerhed øges. Visumpolitikken bør baseres på brug af ny teknologi og omfattende information, der deles mellem EU-lande. For at muliggøre dette bør EU og EU-slandene

Integreret grænseadministration

Beskyttelse af Schengen-områdets integritet er af stor betydning. På denne måde antages det, at administrationen af eksterne grænser forbedres, og udviklingen af procedurer, der vedrører grænsekontrol, bør være på linje med udviklingen af toldkontrol og forebyggelse af trusler. I praksis bør EU og EU-landene

Optrapning af kampen mod illegal immigration og nul-tolerance over for ulovlig menneskehandel

Der bør udvikles en konsistent fremgangsmåde for at bekæmpe illegal immigration og menneskehandel. Der bør etableres forholdsregler mod sort arbejde og illegal beskæftigelse og for at beskytte ofre for menneskehandel. For at arbejde hen imod disse mål bør EU og EU-landene

Effektiv og holdbar tilbagesendelsespolitik

Tilbagesendelsespolitik er en nødvendig del af immigrationspolitik. Der bør ikke opfordres til at give legal status til illegale immigranter en masse; muligheden for at give legal status til individuelle bør dog ikke forbigås. Således bør EU og EU-landene

Baggrund

I nutidens Europa uden interne grænser er administration af immigration på koordineret vis af absolut vigtighed. Siden 1999 har EU bestræbt sig på dette under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fælleskab (nu under traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Kommissionen mener dog, at resultaterne til dato har været utilstrækkelige. En Europa-omfattende fælles politik er nødvendig for at tilvejebringe rammerne for sammenhængende handlinger. En vision for denne politik blev fremsat i Kommissionens meddelelse “Hen imod en fælles immigrationspolitik” den 5. december 2007. Efterfølgende bekræftede det Europæiske Råd vigtigheden af at udvikle en fælles politik og anmodede Kommissionen om at fremsende forslag i 2008.

Seneste ajourføring: 16.05.2011