ESDP

1) MÅL

At fastlægge de politiske mål og de generelle principper for fysisk og funktionel udvikling på EU-plan for at sikre en balanceret og bæredygtig udvikling af EU's territorium, der respekterer dets mangfoldighed.

2) DOKUMENT

ESDP - Det europæiske fysiske og funktionelle udviklingsperspektiv. Mod en balanceret og bæredygtig udvikling af EU's territorium.

3) RESUMÉ

Hovedformålet med en politik for den fysiske og funktionelle udvikling er at fremme en balanceret og bæredygtig udvikling af EU's territorium i overensstemmelse med de grundlæggende mål for EU's politik, dvs. økonomisk og social samhørighed, en vidensbaseret økonomisk konkurrenceevne i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling og bevarelse af natur- og kulturressourcerne.

Det europæiske fysiske og funktionelle udviklingsperspektiv (ESDP) medfører ikke nye kompetenceområder for EU, men tjener som en politisk ramme for et bedre samarbejde mellem EU's sektorpolitikker, der har væsentlig betydning for fysiske og funktionelle forhold. Det tager udgangspunkt i, at medlemsstaternes arbejde supplerer hinanden bedre, hvis det rettes mod fælles mål for fysisk og funktionel udvikling. Det er et mellemstatsligt dokument, som er vejledende og uden bindende virkning. I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet gennemføres ESDP på det mest hensigtsmæssige niveau og ifølge de ønsker, som de forskellige aktører inden for fysisk og funktionel udvikling har givet udtryk for.

ESDP er resultatet af en intens diskussion. De første forslag vedrørende fysisk og funktionel udvikling stammer fra 1960'erne, herunder bl.a. Europa-Parlamentets europæiske udviklingsplan. Europa-Kommissionens dokumenter "Europa 2000" (KOM(90) 544, ikke offentliggjort i EFT) og "Europa 2000+" (KOM(94) 354, ikke offentliggjort i EFT) var vigtige inspirationskilder for indførelsen af en samordnet politik. Rådsmødet i Liège i 1993 gav startskuddet til det europæiske fysiske og funktionelle udviklingsperspektiv, som vi kender det i dag. Siden da har de efterfølgende formandskaber bistået af Udvalget for Fysisk Planlægning og Udvikling, der er sammensat af repræsentanter for Kommissionen og nationale embedsmænd, udarbejdet en række udkast, der førte til den endelige vedtagelse af ESDP ved det uformelle rådsmøde for EU's ministre med ansvar for fysisk planlægning og udvikling i Potsdam i maj 1999.

ESDP består af 2 dele: I) fysiske og funktionelle udviklingsstrategiers bidrag som en ny dimension i europæisk politik og II) tendenser, perspektiver og udfordringer for EU-territoriet. Denne oversigt vedrører kun den første del. Den anden rapport om den økonomiske og sociale samhørighed (esdeenfr) og den første situationsrapport (esdeenfr) indeholder de seneste oplysninger om de væsentligste udviklingstendenser i EU.

Den fysiske og funktionelle tilgang på europæisk plan

ESDP tager udgangspunkt i, at vækst i sig selv eller en tilnærmelse af de økonomiske nøgletal ikke alene er tilstrækkeligt til at nå målsætningen om økonomisk og social samhørighed. Indsatsen inden for fysisk og funktionel udvikling bør derfor samordnes for at rette op på de nuværende skævheder, og den bør baseres på følgende faktorer: en voksende økonomisk integration (ØMU, virkeliggørelse af det indre marked), de lokale og regionale myndigheders voksende betydning, den kommende udvidelse af EU med de central- og østeuropæiske lande og udbygningen af relationerne til EU's naboer.

Med mere end 370 mio. indbyggere på et areal på 3,2 mio. km2 og et årligt bruttonationalprodukt (BNP) på 6 800 milliarder EUR (1996) hører EU blandt de største og økonomisk stærkeste regioner i verden. EU er imidlertid præget af tungtvejende økonomiske ubalancer, som gør det vanskeligere at realisere den tilstræbte vision i form af en regionalt balanceret og bæredygtig fysisk og funktionel udvikling. Det område i EU's centrum, der er afgrænset af de europæiske storbyer London, Paris, Milano, München og Hamburg, udgør kun 20 % af EU's areal og 40 % af befolkningen, men producerer 50 % af bruttonationalproduktet i EU. Mens de økonomiske forskelle mellem "rige" og "fattige" regioner gradvis mindskes, øges de regionale skævheder inden for de fleste medlemsstater. I slutningen af 1998 svarede arbejdsløsheden til ca. 10 % af den arbejdsdygtige befolkning (heraf var halvdelen langtidsledige og over 20 % unge arbejdsløse), og der var store forskelle regionerne og medlemsstaterne imellem.

Under ESDP er der udpeget fire hovedområder, der indvirker på hinanden, og som udøver et stærkt pres på den fysiske og funktionelle udvikling i EU:

EU-politikkernes indflydelse på EU's territorium

Selv om der er et særligt afsnit om økonomisk og social samhørighed i Amsterdam-traktaten, har EU's sektorpolitikker ingen klart definerede mål for den fysiske og funktionelle udvikling. Alligevel har flere af dem en stor indflydelse på EU's territorium som geografisk indsatsområde. Denne indflydelse afhænger af indsatsens art, dvs. om den er af finansiel (den fælles landbrugspolitik, regionalpolitik via strukturfondene, særlig bistand til forskning og udvikling), retlig (konkurrence- og miljøpolitik) eller planlægningsmæssig art (energi- og transportpolitik. På det finansielle plan tegnede den fælles landbrugspolitik og strukturfondene sig for 83 % af EU-budgettet i 1997.

I det følgende gennemgås de forskellige sektorpolitikker med indflydelse på EU's territorium:

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) spiller en centrale rolle for EU's strukturforanstaltninger ved at yde finansiel støtte uden for EU-budgettet. Ud over deres større "impulsvirkning" er disse lån særligt velegnede til at nå ud til de mindre udviklede regioner. I forbindelse med den kommende udvidelse kan denne facilitet yde et vigtigt bidrag til at finansiere langsigtede projekter, som f.eks. investeringer i infrastrukturer.

Uden en gensidig koordinering forstærker EU-politikkerne let uønskede regionale forskelle, hvis de udelukkende tager sigte på at opfylde sektorspecifikke mål - uden hensyntagen til den fysiske og funktionelle helhed. Medlemsstaterne og Kommissionen anser ESDP for at være et instrument, som kan bidrage til at forbedre koordineringen mellem EU-politikkerne. I denne forbindelse er der udtalt behov for at styrke samarbejdet mellem Kommissionens tjenestegrene for at sikre den fysiske og funktionelle sammenhæng mellem aktiviteterne og vurdere deres indvirkning på fysiske og funktionelle forhold.

Politiske mål og handlemuligheder for EU-territoriet

Med alle de aktører, der er involveret i den fysiske og funktionelle udvikling på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan, som målgruppe har ESDP følgende politiske mål og handlemuligheder: A) udvikling af et polycentrisk og balanceret system af byer, B) fremme af integrerede transport- og kommunikationsløsninger, som støtter en lige adgang til infrastruktur og viden på EU-territoriet, og C) udvikling og pleje af natur- og kulturarven.

A) Polycentrisk udvikling og et nyt partnerskab mellem by og land

For øjeblikket findes der kun et enkelt dynamisk område, der er integreret i verdensøkonomien. Det er den centrale del af EU - der er afgrænset af storbyområderne London, Paris, Milano, München og Hamburg. På grundlag af de nuværende geografiske tendenser i EU ser det ud til, at de mest konkurrencedygtige aktiviteter fortsat vil koncentrere sig i denne centrale del af EU og i nogle få storbyområder (Barcelona og Øresundsregionen).

Set i forhold til EU's udvidelse og en stadig større integrering af de nationale økonomier i det indre marked og i verdensøkonomien vil en mere polycentrisk udvikling gøre det muligt at undgå, at befolkningen og den økonomiske, politiske og finansielle indflydelse koncentreres yderligere i et enkelt dynamisk område. Udviklingen af en forholdsvis decentraliseret bystruktur vil forbedre alle EU-regionernes udviklingsmuligheder og dermed kunne mindske de regionale forskelle.

I stedet for som hidtil blot at skabe bedre forbindelser mellem yderområderne og de centrale områder ved hjælp af infrastrukturprojekter har den polycentriske indretning af EU-territoriet følgende formål:

For at give mulighed for en bæredygtig udvikling bør de integrerede udviklingsstrategier for byer og storbyregioner tage fat på en række store udfordringer:

Det er ikke i sig selv en hindring for en dynamisk økonomisk udvikling og vækst i beskæftigelsen at være lokaliseret i landdistrikterne. Landdistrikterne, der adskiller sig betydeligt fra hinanden, har fuldført eller iværksat en strukturomlægning for at få bugt med deres strukturelle tilbageståenhed og koncentrere sig om deres egne interne udviklingsforløb. For at løse problemerne med en lav befolkningstæthed og en hovedsagelig landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne bør landdistrikterne diversificere deres aktiviteter og basere deres strategier på deres særlige karakteristika og behov. Landdistrikterne vil kunne udnytte deres udviklingspotentiale bedre, hvis de vender tilbage til et multi-funktionelt landbrug baseret på kvalitet (fødevaresikkerhed, lokale produkter, grøn turisme, udnyttelse af kultur- og naturarven og brug af vedvarende energikilder), udvikler aktiviteter på grundlag af nye informationsteknologier og udveksler erfaringer om forskellige nøgletemaer.

Idéen om et nyt partnerskab mellem by og land tager desuden sigte på at fremme en helhedsorienteret tilgang på regionalt plan og at finde fælles løsninger på problemer, der isoleret set ville være uoverkommelige. I et sådant partnerskab vil det være muligt at finde originale udviklingsmuligheder. Det vil kunne sikre opretholdelsen af et basalt serviceniveau og offentlig transport samt en mere effektiv fysisk planlægning. Desuden vil det fremme udvekslingen af erfaringer gennem samarbejdsnetværk mellem lokale myndigheder og virksomheder i byer og landdistrikter.

B) Lige adgang til infrastruktur og viden

Transport- og telekommunikationsinfrastrukturer kan ikke i sig selv realisere målsætningerne for den økonomiske og sociale samhørighed, men de er en grundlæggende betingelse herfor. De muliggør faktisk kommunikation mellem forskellige områder og særligt mellem centrum og periferi og mellem byområder og det omgivende bagland.

Den polycentriske udviklingsmodel bør lægges til grund for den fremtidige udbygning af de transeuropæiske net. Dette indebærer først og fremmest en sikring af de interne forbindelser i globalt betydende økonomiske integrationszoner samt en større opmærksomhed om regioner med geografiske barrierer og sekundære forbindelser internt i regionerne. Desuden bør der være en geografisk balanceret adgang til interkontinentale knudepunkter (havne og lufthavne).

Den nuværende vækst i personbefordring og godstrafik er i stigende grad til skade for miljøet og transportsystemernes effektivitet. Det er muligt at mindske miljøpresset fra den øgede mobilitet, trafiktætheden og arealanvendelsen på integreret vis ved hjælp af en egnet fysisk og funktionel strategi (offentlig bytransport, intermodale systemer og delte infrastrukturer).

Adgang til viden er af afgørende betydning i et vidensbaseret samfund. Arbejdsmarkederne og virksomhederne behøver en systematisk og dynamisk innovation, en effektiv teknologioverførsel og kvalificerede uddannelsesinstitutioner. Der er imidlertid fortsat en geografisk ubalance i EU med hensyn til adgang til viden og innovationskapacitet, som er koncentreret i områder med den mest dynamiske økonomi. Et bedre uddannelsesniveau blandt befolkningen i svage områder, navnlig ved at forbedre adgangen til nye informationsteknologier (basistjenester, passende takstpolitik, uddannelse og oplysning), kan bidrage til at overvinde disse ubalancer.

C) Velovervejet forvaltning af naturressourcerne og kulturarven

Den fysiske og funktionelle udvikling kan spille en vigtig rolle med hensyn til bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed på lokalt og regionalt plan. Selv om det undertiden synes berettiget at iværksætte strenge beskyttelsesforanstaltninger, er det dog ofte mere hensigtsmæssigt at lade forvaltningen af de sårbare områder indgå i fysiske og funktionelle udviklingsstrategier for større geografiske områder. Naturressourcer og kulturarv er, når de respekteres og udvikles, økonomiske faktorer, som har betydning for den regionale udvikling.

Europas rige kulturarv og -landskaber er udtryk for dets identitet og er af global betydning. Der er behov for en kreativ proces, hvis man skal vende den fremherskende tendens til forsømmelse og ødelæggelse og dermed give kulturarven videre til de kommende generationer på de bedste betingelser. Som led i denne proces bør der fastlægges helhedsorienterede strategier for bevaring og rehabilitering af landskaber og arv, og offentligheden bør oplyses om, hvad fysiske og funktionelle udviklingsstrategier kan gøre for at forsvare de kommende generationers kulturarv.

I EU bygger naturressourcernes fremtidige udvikling også på, at der udarbejdes helhedsorienterede strategier, som kan sikre en bæredygtig forvaltning af miljøfaktorerne (luft, vand og jord), og at der træffes målrettede beskyttelsesforanstaltninger for særlige områder:

IVÆRKSÆTTELSE AF ESDP

ESDP er ikke et bindende dokument, men medlemsstaterne håber, at det alligevel vil give resultater på længere sigt. Det ønskede samarbejde mellem de forskellige niveauer af aktører, der bidrager til den fysiske planlægning, vil kunne sikre, at deres foranstaltninger ikke modvirker eller neutraliserer hinanden.

Medlemsstaterne bidrager med en række relevante forslag:

EU'S UDVIDELSE OG DEN EUROPÆISKE POLTIK FOR FYSISK OG FUNKTIONEL UDVIKLING

Udvidelsen vil blive en sand udfordring for EU, da den vil få hidtil usete socioøkonomiske og territoriale konsekvenser. EU's kommende udvidelse med de 10 kandidatlande i Central- og Østeuropa samt Cypern og Malta vil øge EU's areal med ca. en tredjedel, mens bruttonationalproduktet kun vil stige med 5 %.

Udvidelsen vil ændre ESDP's territoriale referencegrundlag på forskellige områder:

Det betragtes stadig som en national opgave for de central- og østeuropæiske kandidatlande at tage de udfordringer op, som er forbundet med den økonomiske overgang. Der er generelt ikke tradition for hverken en regionalpolitik eller en politik for fysisk og funktionel udvikling, og dette betyder, at der ikke findes tilstrækkelige instrumenter og institutioner, og at der sjældent findes et selvstændigt regionalt niveau i politikker og administration, som vedrører territoriets udvikling. Polen, Slovenien og Ungarn er længst fremme med deres reformer af regionalpolitikken med henblik på at skabe en sammenhæng til EU-regionalpolitikken i sin nuværende udformning (regionale udviklingsstrategier, programmering, partnerskaber, gennemførelse, overvågning og evaluering). Se Supplerende retningslinjer til brug for de kommende medlemsstater (esdeenfr) og De fremtidige medlemsstaters forberedelser til gennemførelsen af regionalpolitikken for perioden 2004-2006 (esdeenfr)

Med udvidelsen er der behov for en reform af den nuværende regional- og landbrugspolitik. Kommissionen har fremsat forslag på dette område som led i Agenda 2000 (esdeenfr), og debatten om den fremtidige regionalpolitik efter 2006 er også begyndt. På grundlag af erfaringerne fra EU's tidligere udvidelser vil stigningen i antallet af økonomisk svagere medlemsstater betyde, at det regionalpolitiske spillerum vil blive indsnævret. Derfor er det nødvendigt at fastlægge prioriteterne for den fremtidige samhørighedspolitik. I mellemtiden er der behov for yderligere undersøgelser af udvidelsens fysiske og funktionelle indvirkninger. Desuden må kandidatlandene og deres regionale og lokale myndigheder hurtigst muligt inddrages i forvaltningen af fællesskabsfondene. I den forbindelse yder de finansielle instrumenter for regionalpolitikken (Interreg III) og de eksterne forbindelser (Phare, Tacis, Meda, Cards) støtte til uddannelse af nationale og lokale embedsmænd i kandidatlandene og til oprettelse af tematiske netværk i transnationale samarbejdsområder.

Der kan hentes yderligere oplysninger om ESDP (DE, EN, FR) på Generaldirektoratet for Regionalpolitiks Inforegio-websted, hvor ESDP kan ses i sin fulde ordlyd.

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Europa-Parlamentets beslutning om fysisk planlægning og udviklingsplanen for Fællesskabets område (ESDP) [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 226 af 20.07.1998].

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Det Europæiske Fysiske og Funktionelle Udviklingsperspektiv (EFFU) - Første officielle udkast" [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 407 af 28.12.1998].

Regionsudvalgets udtalelse om "Det Europæiske Fysiske og Funktionelle Udviklingsperspektiv" [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 93 af 6.4.1999].

Seneste ajourføring: 05.01.2004