Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) (2007-2013)

Med henblik på at mindske forskellen mellem de forskellige europæiske regioners udviklingsniveau og afstanden til de mindst begunstigede regioner definerer forordningen de typer aktiviteter, der kan finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Den fastsætter ligeledes EFRU's opgaver og anvendelsesområdet for dens støtte til målene for den reformerede samhørighedspolitik: "konvergens", "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" og "europæisk territorialt samarbejde" for perioden 2007-2013.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999 [Vgl. ändernde(r) Rechtsakt(e)].

RESUMÉ

Forordningen fastlægger og definerer EFRU's opgaver og anvendelsesområdet for dens støtte til målene om konvergens, regional konkurrenceevne og beskæftigelse samt europæisk territorialt samarbejde som defineret i de generelle bestemmelser om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden.

Opgave

Det er EFRU's opgave at bidrage til at styrke den økonomiske og sociale samhørighed ved at mindske regionale forskelle. Det sker ved at understøtte regionale økonomiers strukturelle udvikling og tilpasning, herunder omlægning af industriområder i nedgang.

Anvendelsesområde

EFRU koncentrerer sin indsats om et begrænset antal tematisk prioriterede områder, som afspejler målene: "konvergens", "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" og "europæisk territorialt samarbejde". Det drejer sig navnlig om finansiering af:

"Konvergens"

Støtten fra EFRU til opfyldelse af målet "konvergens" er koncentreret om at fremme en bæredygtig integreret økonomisk udvikling og skabe langsigtede beskæftigelsesmuligheder. De operationelle programmer i medlemsstaterne tager sigte på at modernisere og diversificere de regionale økonomiske strukturer bl.a. på følgende områder:

"Regional konkurrenceevne og beskæftigelse"

For målet om "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" er de prioriterede opgaver centreret omkring tre emner:

"Europæisk territorialt samarbejde"

For at opfylde målet om "europæisk territorialt samarbejde" skal støtten fra EFRU koncentreres om tre områder:

På foranledning af medlemsstaterne kan Kommissionen fremsætte forslag om bestemmelser for bestemte udgiftskategorier til erstatning af nationale bestemmelser.

Det påhviler medlemsstaterne at udpege en fælles forvaltningsmyndighed, en fælles godkendelsesmyndighed og en fælles revisionsmyndighed.

Som fastsat i de generelle bestemmelser kan medlemsstaterne overdrage de opgaver, der påhviler forvaltningsmyndigheden og det fælles tekniske sekretariat, til det retlige samarbejdsinstrument, den europæiske gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS).

For at blive udvalgt skal et projekt omfatte modtagere fra mindst to lande, som skal samarbejde på mindst to af følgende fire områder: fælles udvikling, fælles gennemførelse, fælles personale og fælles finansiering. Programmer inden for tværnationalt samarbejde kan dog gennemføres i én enkelt medlemsstat, hvis forslaget er fremsat af mindst to medlemsstater. Foranstaltninger, der omfatter netværkssamarbejde og erfaringsudveksling, skal omfatte mindst tre modtagere fra mindst tre regioner i mindst to medlemsstater, som skal samarbejde på ovennævnte fire områder.

Operationelle programmer skal indeholde følgende oplysninger:

Der findes særlige betingelser vedrørende stedet for foranstaltningens gennemførelse. Samfinansieringen kan således andrage:

Territoriale karakteristika

EFRU tager særligt hensyn til territoriale karakteristika. På baggrund af erfaringerne fra URBAN-initiativet vil bymæssige projekter blive integreret i de operationelle programmer. Støtten fra EFRU skal faktisk afhjælpe de særlige økonomiske, miljømæssige og sociale problemer, der findes i byområderne.

I landdistrikterne og de fiskeriafhængige områder vil støtten fra EFRU være koncentreret om økonomisk diversificering, herunder:

I områder med naturbetingede handicap finansierer EFRU investeringer, der skal gøre områderne mere tilgængelige, fremme økonomiske aktiviteter med tilknytning til kulturarven og en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne samt udvikle turistsektoren.

16.Endelig bidrager EFRU til at finansiere de ekstraudgifter, som fjernområderne må bære, samt:

Afsluttende bestemmelser

Forordningen påvirker ikke de foranstaltninger, der er godkendt inden den trådte i kraft. Ansøgninger indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1783/99 er fortsat gyldige, selv om den pågældende forordning blev ophævet den 1. januar 2007. Forordningen anvendes fra 1. januar 2007 og vil blive taget op til revision senest den 31. december 2013.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

EU-Tidende

Forordning (EF) nr. 1080/2006

1.8.2006

-

EUT L 210 af 31.7.2006

Ændringsretsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

EU-Tidende

Forordning (EF) nr. 397/2009

10.6.2009

-

EUT L 126 af 21.5.2009

Forordning (EF) nr. 437/2010

18.6.2010

-

EUT L 32 af du 29.5.2010

TILHØRENDE DOKUMENTER

GENERELLE BESTEMMELSER

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999Se den konsoliderede version.

STØTTEBERETTIGEDE REGIONER OG OMRÅDER

Kommissionens beslutning 2006/769/EF af 31. oktober 2006 om opstilling af en liste over regioner og områder, der er berettiget til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i henhold til delmålene vedrørende grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde under målet om europæisk territorialt samarbejde i perioden 2007-2013 [EU-Tidende L 312 af 11.11.2006].Se den konsoliderede version.

Kommissionens beslutning 2006/597/EF af 4. august 2006 om opstilling af en liste over regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse efter den særlige overgangsstøtteordning i perioden 2007-2013 [EU-Tidende L243 af 6.9.2006].Se den konsoliderede version.

Kommissionens beslutning 2006/595/EF af 4. august 2006 om opstilling af en liste over regioner, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet i perioden 2007-2013 [Den Europæiske Unions Tidende L 243 af 6.9.2006].

Se den konsoliderede version.

VEJLEDENDE FORDELING PÅ DE ENKELTE MEDLEMSSTATER

Kommissionens beslutning 2006/609/EF af 4. august 2006 om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for målet om europæisk territorialt samarbejde i perioden 2007-2013 [EU-Tidende L247 af 9.92006].

Se den konsoliderede version.

Kommissionens beslutning 2006/594/EF af 4. august 2006 om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for konvergensmålet i perioden 2007-2013 [Den Europæiske Unions Tidende L 243 af 6.9.2006].

Ændret vedKommissionens afgørelse 2010/475/EU [EUT L 232 af 2.9.2010].

Kommissionens beslutning 2006/593/EF af 4. august 2006 om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i perioden 2007-2013 [Den Europæiske Unions Tidende L 243 af 6.9.2006].Ændret vedKommissionens afgørelse 2010/476/EU [EUT L 232 af 2.9.2010].

FÆLLESSKABETS STRATEGISKE RETNINGSLINJER

Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 21.10.2006].

Rådet vedtog forslaget til Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed, vækst og beskæftigelse den 6. oktober 2006. De strategiske retningslinjer udgør de vejledende rammer for gennemførelse af samhørighedspolitikken og interventioner gennem fondene i perioden 2007-2013.

Meddelelse fra Kommissionen af 5. juli 2005, Samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013 [KOM(2005) 299 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

ØKONOMISK GENOPRETNING

Kommissionens Meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 16. December 2008 - Samhørighedspolitik: realøkonomiske investeringer [KOM(2008) 876 endelig udg. - Ikke offentliggjort I EU-Tidende]. Samhørighedspolitikken er den primære kilde til realøkonomiske investeringer i Fællesskabet. EU-Kommissionen fremlægger en række prioriteter vedrørende personer, virksomheder, infrastrukturer of energi såvel som forskning og udvikling for at bidrage til genopretning af EU’s økonomi og sociale fremskridt. Kommissionen forventer en vækst i de offentlige investeringer i perioden 2007-2013.

Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd - En europæisk økonomisk genopretningsplan [KOM(2008) 800 endelig udg. – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

ENERGI - BOLIGER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 397/2009 af 6. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger. Planen for økonomisk genopretning i EU fremmer tiltag som støtter energieffektivitet i bygninger. Den nuværende forordning giver en ramme for offentlige investeringer på dette område. Planer for nationale investeringer bør udarbejdes på det geografisk bedst egnede niveau (nationalt, regionalt eller lokalt). Finansiering via samhørighedspolitikken bør gøre det muligt at støtte tiltag i de svagest stillede husholdninger.

Hvad angår boligudgifterne forbundet med effektiv og vedvarende energi, udstrækkes EFRO’s bidrag således til samtlige medlemsstater. Andre boligudgifter bør forblive begrænset til de stater, som har tilsluttet sig efter 1. maj 2004. Artikel 7 i forordning 1080/2006, som styrer støtteberettigelsen af sidstnævnte udgifter, ændres tilsvarende.

Seneste ajourføring: 17.09.2010