Samhørighedsfonden (2007 - 2013)

Ved denne forordning oprettes en samhørighedsfond, som bidrager til finansieringen af projekter inden for miljø og det transeuropæiske transportnet i de ti nye medlemsstater og i Grækenland, Spanien og Portugal. Fonden indgår i målet om konvergens i reformen af samhørighedspolitikken i perioden 2007-2013.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1164/94 [EU-Tidende L 210 af 31.7.2006].

RESUMÉ

Ifølge de generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden skal Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013 yde støtte til aktioner som led i konvergensmålet. Dette mål går ud på at fremskynde konvergensen for de mindst udviklede medlemsstater og regioner ved at forbedre betingelserne for vækst og beskæftigelse.

Samhørighedsfonden kan højst medfinansiere 85 % af de offentlige udgifter i medlemsstaterne.

Formål

Samhørighedsfonden har til formål at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i EU med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

Støttens anvendelsesområde

Samhørighedsfonden kan yde støtte til:

Betinget støtte

Den finansielle støtte fra fonden er betinget af nedenstående regler:

Hvis Rådet:

kan Rådet beslutte at suspendere hele eller dele af forpligtelserne fra fonden til den pågældende medlemsstat.

Udgifters støtteberettigelse

Normalt afgøres det på nationalt plan, hvilke udgifter der er støtteberettigede. Forordningen præciserer dog, at der ikke kan ydes støtte fra Samhørighedsfonden til:

Kontekst

De øvrige bestemmelser vedrørende samhørighedspolitikken i perioden 2007-2012 findes i fire forordninger vedrørende:

Samhørighedspolitikken i perioden 2007-2013 er baseret på den interinstitutionelle aftale og den finansielle ramme for 2007-2013.

Denne forordning anvendes fra den 1. august 2006. Forordning (EF) nr. 1164/94 ophæves med virkning fra den samme dato. Den nye forordning tages op til fornyet overvejelse senest den 31. december 2013.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1084/2006

1.8.2006

-

EUT L 210 af 31.7.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

STØTTEBERETTIGEDE REGIONER

Kommissionens beslutning 2007/188/EF af 26. marts 2007 om ændring af beslutning 2006/596/EF om opstilling af en liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013, for så vidt angår Bulgarien og Rumænien (meddelt under nummer K(2007) 1282) [EUT L 87 af 28.3.2007].

Kommissionens beslutning 2006/596/EF af 4. august 2006 om opstilling af en liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013 [EUT L 243 af 6.9.2006].

Kommissionens beslutning 2006/595/EF af 4. august 2006 om opstilling af en liste over medlemsstater, der er berettiget til støtte fra strukturfondene under konvergensmålet i perioden 2007-2013 [EUT L 243 af 6.9.2006].

FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE FORDELING PÅ DE ENKELTE MEDLEMSSTATER

Kommissionens beslutning 2006/594/EF af 4. august 2006 om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for konvergensmålet i perioden 2007-2013 [EUT L 243 af 6.9.2006].

FÆLLESSKABETS STRATEGISKE RETNINGSLINJER

Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed [EUT L 291 af 21.10.2006].

Udkastet til Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed, vækst og beskæftigelse blev vedtaget af Rådet den 6. oktober 2006. Disse strategiske retningslinjer er en vejledende ramme for gennemførelsen af samhørighedspolitikken og fondenes intervention i perioden 2007-2013.

Meddelelse fra Kommissionen af 5. juli 2005 om samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013 [KOM(2005) 299 - Ikke offentliggjort i EUT].

ÅRLIGE AKTIVITETSRAPPORTER

Årsrapport over Samhørighedsfonden 2006 [KOM(2007) 678 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

Årsrapport over Samhørighedsfonden 2005 [KOM(2006) 635 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

Årsrapport over Samhørighedsfonden 2004 [KOM(2005) 544 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

Årsrapport over Samhørighedsfonden 2003 [KOM(2004) 766 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

Årsrapport over Samhørighedsfonden 2002 [KOM(2003) 697 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

Seneste ajourføring: 09.01.2008