Fælles nomenklatur for regionale enheder til statistiske formål (NUTS)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS)

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

NUTS-hierarkiet

For hvert EU-land findes der et hierarki i 3 niveauer bestående af regionale underområder baseret på minimums- og maksimumsgrænser for befolkningstal:

Det tredje niveau er et underområde af det andet niveau, det andet niveau af det første og det første niveau af landene. NUTS dækker ikke over det lokale (kommunale) niveau. Hvis et EU-lands befolkning ligger under minimumstærsklen for et givet NUTS-niveau, er hele medlemsstaten én NUTS-regional enhed på dette niveau.

Klassificeringskriterier

NUTS skal tage højde for de eksisterende administrative enheder i EU-landene. Det passende NUTS-niveau for et eksisterende administrativt niveau bestemmes på grundlag af den administrative enheds gennemsnitlige befolkningsstørrelse som følger:

Niveau

Mindste befolkning

Største befolkning

NUTS 1

3 millioner

7 millioner

NUTS 2

800 000

3 millioner

NUTS 3

150 000

800 000

Hvis der i et EU-land for et givet klassificeringsniveau ikke findes administrative enheder af en passende størrelse, dannes dette niveau ved at aggregere et passende antal eksisterende mindre administrative enheder, der grænser op til hinanden. De aggregerede enheder danner et »ikkeadministrativt niveau«, hvor ikkeadministrative enheder skal respektere den ovennævnte befolkningstærskel.

Den gældende NUTS-nomenklatur, gyldig fra 1. januar 2015, identificerer 98 regioner på NUTS 1-niveau, 1 276 regioner på NUTS 2 og 1 342 på NUTS 3. Forordning (EU) nr. 1319/2013 angiver opdelingen af NUTS-niveau 1, 2 og 3, der gælder fra 1. januar 2015.

HVORNÅR TRÅDTE FORORDNINGEN I KRAFT?

Den trådte i kraft den 11. juli 2003.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1-41)

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 1059/2003 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 11/2008 af 8. januar 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker efter den nye regionale opdeling (EUT L 5 af 9.1.2008, s. 13-14).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (EUT L 39 af 9.2.2013, s. 12-29)

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 04.11.2016