URBAN II

1) FORMÅL

At fastsætte Kommissionens retningslinjer for økonomisk og social revitalisering af kriseramte byer og bykvarterer til fordel for en bæredygtig udvikling.

2) DOKUMENT

Kommissionens meddelelse til medlemsstaterne af 28. april 2000 om retningslinjer for et fællesskabsinitiativ vedrørende økonomisk og social revitalisering af kriseramte byer og bykvarterer for at fremme en bæredygtig udvikling - URBAN II [K(2000) 1100 - Den Europæiske Unions Tidende C 141 af 19.05.2000].

3) RESUMÉ

I dag bor næsten 80 % af EU-borgerne i byerne. Byerne spiller en væsentlig rolle i EU som centre for kulturel, politisk, social og økonomisk udveksling og udvikling. Derfor er byproblematikken et af de mest centrale spørgsmål i EU. Der er helt klart taget hensyn til dette i Kommissionens retningslinjer for programmeringen af strukturfondenes "mainstream"-interventioner (mål 1, mål 2 og mål 3).

EU-initiativet URBAN, som startede i 1994, har til formål at motivere kriseramte byer og bykvarterer til at udvikle integrerede og fornyende foranstaltninger til byudvikling. I de pågældende områder giver disse foranstaltninger efterhånden de første positive resultater: livskvaliteten er forbedret, og de lokale aktører er enige om at understrege den store betydning URBAN's integrerede foranstaltninger har haft. I programmeringsperioden 1994-1999 har EU-initiativet URBAN ydet finansiel støtte til 118 byer og bykvarterer for et samlet beløb på 900 mio. EUR til fordel for 3,2 mio. mennesker.

Mellem 1989 og 1999 har Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) med nyskabende foranstaltninger fremmet byfornyelse og eksperimenter med nye former for økonomisk, social og miljømæssig udvikling med opmuntrende resultater. 164 mio. EUR er blevet brugt til at finansiere 59 bypilotprojekter (UPP (EN)).

Europa-Kommissionen har efter disse positive erfaringer besluttet at fortsætte ad denne vej. Generelt ønsker den, at der tages større hensyn til byproblematikken i samtlige EU-politikker. Mere specifikt er det nye EU-initiativ URBAN II til bæredygtig udvikling af byerne indført i de generelle bestemmelser for strukturfondene.

Medlemsstaterne og Kommissionen finansierer sammen URBAN II. For perioden 2000-2006 er der til dette initiativ afsat 730 mio. EUR, der skal afholdes af EFRU alene ud af en samlet investering på 1,6 mia. EUR, der omfatter ca. 2,2 mio. indbyggere. Fællesskabsfinansieringen er på 75 % af de samlede støtteberettigede omkostninger til byer og bykvarterer under mål 1 og på 50 % til dem, der ligger uden for mål 1.

Mål

EU-initiativet URBAN II har en ekstra dimension i forhold til "mainstream"-programmerne. Det er vigtigt at understrege interventionernes fornyende karakter, idet de starter som "udstillingsprojekter eller demonstrationsprojekter", inden de integreres i "mainstream"-programmerne.

Det er formålet med det nye EU-initiativ:

For at kunne opfylde disse mål skal byfornyelsesstrategierne respektere følgende kriterier, idet der skal være tale om:

Støtteberettigede områder

URBAN II støtter 70 byområder. Befolkningen i hvert af de pågældende områder er på mindst 20 000 mennesker, dog kan der i visse tilfælde være tale om kun 10 000 mennesker.

Alle støtteberettigede byer eller bykvarterer skal oprette en geografisk og socioøkonomisk homogen enhed. Områderne skal være konfronteret med en krise, eller der skal være behov for at foretage en økonomisk og social renovering. Uanset om de pågældende områder er inden for eller uden for de støtteberettigede områder i henhold til mål 1 og 2 i strukturfondene, skal de opfylde mindst 3 af følgende betingelser:

På grundlag af et vejledende finansielt bidrag (ES) (DE) (EN) (FR) (IT) og et vejledende antal byområder pr. medlemsstat sammen med et mindsteudgiftsniveau (500 EUR pr. indbygger) udarbejder medlemsstaterne lister over de byområder, der ønsker at deltage i URBAN II. Hvert enkelt udvalgt område fastlægger en udviklingsstrategi, som udformes i et EF-initiativprogram. Dette dokument bliver grundlaget for forhandling af den finansielle bistand fra Kommissionen og anvendt til gennemførelsen af den fornyende byudviklingsstrategi på stedet.

Prioriterede foranstaltninger

I henhold til disse strategier iværksættes interventioner med omfattende virkning, som gør de udvalgte områder mere synlige, både i medlemsstaten og i EU. Der bliver desuden tale om en organisationsmæssig reform af byforvaltningen via en øget uddelegering af beføjelser og deltagelse af samtlige aktører. Desuden er der tale om følgende prioriteter:

Udveksling af erfaringer og af god praksis i forbindelse med byudvikling og økonomisk og social revitalisering af byområder er en væsentlig del af EU-initiativet URBAN II. Indførelsen af metoder til kvantificering og til anvendelse af indikatorer til måling af effektivitet i lighed med "The Urban Audit" vil kunne fremme informationsudvekslingen. Der er fastsat et maksimumsbeløb på 15 mio. EUR til udvikling af netværk. Der er planlagt andre foranstaltninger til teknisk bistand på Kommissionens eller medlemsstaternes initiativ. De beløb, der er afsat til udveksling af erfaring og god praksis og foranstaltningerne til teknisk bistand når op på maksimalt på 2 % af EFRU's samlede bidrag.

EU-initiativprogrammer

Eventuelt i samarbejde med de regionale og nationale myndigheder udarbejder de lokale myndigheder i de støtteberettigede områder et EU-initiativprogram, som indeholder en fornyende strategi til byudvikling. Hvert program drejer sig om et byområde, hvis geografiske og socioøkonomiske karakteristika er ensartede. I visse tilfælde kan det endog vedrøre flere byområder, som hver især er på mindst 10 000 hektar og hører til samme regionale kontekst.

Alle de generelle bestemmelser i den almindelige forordning for strukturfondene gælder for EU-initiativprogrammerne. Derfor har programmerne et indhold, der svarer til enhedsprogrammeringsdokumentet og skal omfatte:

I de 6 måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse forelægger de udvalgte myndigheder deres EU-initiativprogram for Kommissionen. Herefter sendes et programtillæg senest 3 måneder efter godkendelsen af programmerne, medmindre medlemsstaten vælger at anmode om globalt EU-tilskud.

Overvågning, gennemførelse og evaluering af interventionerne

Forvaltningsmyndigheden har ansvaret for at forberede de beslutninger, overvågningsudvalget og eventuelt styringsudvalget træffer. Den tager sig af eller koordinerer modtagelsen, behandlingen og den indledende evaluering af de foranstaltninger, der foreslås til finansiering.

Overvågningsudvalget samles mindst én gang om året og består af repræsentanter for de lokale myndigheder, eventuelt de regionale og nationale, de økonomiske og sociale parter og ikke-statslige organisationer. Udvalget skal navnlig sikre overvågning, evaluering af det samlede projekt og ændringer til programmet.

Ønskes der yderligere oplysninger, henvises til den særlige rubrik for EF-initiativprogrammet URBAN II (ES) (DE) (EN) (FR) (IT) på netstedet for Generaldirektoratet for Regionalpolitik.

4) gennemførelsesforanstaltninger

Oprindeligt havde Kommissionen planlagt at støtte ca. 50 byområder. Det er blevet til 70 områder. Ønskes der yderligere oplysninger, konsulteres pressemeddelelserne (EN) (FR) om godkendelsen af samtlige programmer.

5) videreførelse af arbejdet

Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Strukturfondsprogrammering 2000-2006 : en foreløbig vurdering af URBAN II-initiativet" af 14.6.2002 [KOM(2002)308 endelig, ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Byproblematikken har stadig større politisk prioritet i Den Europæiske Union. Gennemførelsen af URBAN har med henblik på den fremtidige EU-politik givet erfaring på en række områder med hensyn til: Integreret tilgang, særlig koncentration om relativt snævre områder, en vis smidighed i udvælgelsen af områder efter behov og prioriteter på nationalt plan, forenkling og administrativ smidighed samt lokalt partnerskab.

Seneste ajourføring: 18.07.2005