Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EC) No 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den fastsætter en retlig ramme for økologiske produkter. Den indeholder hovedformålene og de generelle principper for økologisk landbrug, og reglerne for produktion, mærkning, kontrol og samhandel med ikke-EU-lande belyses.

Ved at harmonisere reglerne for produktion, mærkning og kontrol i forbindelse med økologiske produkter, søger den at sikre, at der er:

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for:

Mål og principper

Målene omfatter et bæredygtigt landbrug og produktionens kvalitet, der skal opfylde forbrugernes behov.

De generelle principper vedrører for eksempel specifikke produktionsmetoder, anvendelse af naturlige ressourcer og en strengt begrænset anvendelse af kemisk fremstillede input.

Den indeholder også særlige principper, der gælder for landbrug, for forarbejdning af økologiske fødevarer og af økologisk foder.

Produktionsregler

Ifølge de generelle regler for økologisk produktion er genetisk modificerede organismer (GMO’er) forbudt i alle former. Reglerne for mærkning af fødevarer gør det muligt for erhvervsdrivende at sikre sig, at dette forbud er overholdt. Behandling med ioniserende stråling er ligeledes forbudt.

Erhvervsdrivende, der ønsker at anvende de to former for landbrugsproduktion (økologisk og ikkeøkologisk) samtidig skal holde dyr og jordarealer adskilt.

Den økologiske vegetabilske produktion skal overholde visse regler vedrørende:

Vilde planter, der indsamles i visse områder, klassificeres også som økologiske produkter, forudsat at de overholder visse krav til indsamlingsmetode og oprindelsesområde (f.eks. at stedet, hvor de bliver indsamlet, ikke er blevet behandlet med ikke-tilladte produkter i minimum tre år). Tangplanter kan også betragtes som økologiske produkter, forudsat at deres produktionsområde og indsamlingen opfylder visse krav.

Økologisk animalsk produktion skal overholde visse regler vedrørende:

Der findes tilsvarende specifikke regler for dyr inden for akvakultur.

Kommissionen giver tilladelse til anvendelse af et begrænset antal produkter og stoffer inden for økologisk landbrug. Disse produkter kan være beregnet til behandling af planter, dyrefoder og rengøring af anlæg, der anvendes til animalsk og vegetabilsk produktion. Kommissionen kan også fastsætte visse grænser og betingelser for anvendelse af disse produkter.

Bedrifter, der omlægger til økologisk produktion, skal gennemgå en omlægningsperiode — en overgangsfase, hvor økologiske produktionsmetoder respekteres. Forordningen fastsætter regler, der gælder for denne omlægningsperiode.

Forarbejdet foder til dyr skal indeholde økologiske råstoffer og må ikke være forarbejdet ved hjælp af kemisk fremstillede opløsningsmidler. Forarbejdede fødevarer skal hovedsagelig være fremstillet af ingredienser af landbrugsoprindelse. Andre ingredienser er tilladt, hvis de er godkendt af Kommissionen. Ved fremstilling af økologisk gær skal der anvendes økologisk fremstillede substrater og andre godkendte ingredienser.

Kommissionen kan dispensere fra reglerne om målene og produktions- og mærkningsreglerne. Disse dispensationer skal være tidsbegrænsede og begrænset til særlige tilfælde.

Mærkning

Mærkningen, reklamen eller handelsdokumenterne kan indeholde angivelser som »øko« og »bio« som betegnelse for et økologisk produkt, ingredienserne eller råvarerne heri.

Mærkningen af et økologisk produkt skal være letlæselig på emballagen og indeholde en henvisning til det kontrolorgan, der certificerer det pågældende produkt, fællesskabslogoet og en angivelse af, hvor de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, er produceret.

Siden den 1. juli 2010 har det været obligatorisk at bruge EU-logo på fødevareprodukter dyrket i økologisk landbrug, samt angivelse af oprindelsessted for de råvarer, der indgår i produktet. Angivelsen skal placeres sammen med EU-logoet.

Kontrol

Overholdelse af bestemmelserne i denne forordning er garanteret ved hjælp af en kontrolordning baseret på forordning (EF) nr. 882/2004 og forsigtigheds- og kontrolforanstaltninger, der udarbejdes af Kommissionen. Denne ordning sikrer fødevarernes sporbarhed i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002.

Hyppigheden af kontrolforanstaltningerne fastsættes på grundlag af en vurdering af risikoen for overtrædelser. Kontrolforanstaltningerne forvaltes af myndigheder udpeget af EU-landene. Disse myndigheder kan på visse betingelser uddelegere kontrolopgaverne til akkrediterede kontrolorganer, men de er fortsat ansvarlige for at føre tilsyn med den udførte kontrol og med beføjelsen til at give dispensationer. EU-landene sender regelmæssigt Kommissionen listen over myndigheder og kontrolorganer.

Myndighederne skal også kontrollere hver enkelt erhvervsdrivende, der deltager i markedsføringen af et økologisk produkt, inden det bringes på markedet.

Når kontrollen er udført, modtager den erhvervsdrivende en certificering, hvoraf det fremgår, at han overholder forordningen. Hvis der konstateres en uregelmæssighed, skal kontrolmyndigheden sikre, at der ikke henvises til den økologiske produktionsmetode i forbindelse med mærkningen af de pågældende produkter.

Samhandel med ikke-EU-lande

Et produkt, der importeres fra et ikke-EU-land, kan sælges i EU som økologisk, hvis det er i overensstemmelse med denne forordning og er blevet kontrolleret. Denne kontrol kan udføres enten af et organ, der er anerkendt af EU, eller af et akkrediteret kontrolorgan.

Markedsføring og statistisk kontrol

Et EU-lands myndigheder, bortset fra den myndighed, der har kontrolleret produktet, kan på ingen måde begrænse markedsføringen af et økologisk produkt.

Kommissionen foretager statistisk kontrol baseret på oplysninger, som EU-landene fremsender. Reguleringsudvalget for Økologisk Landbrug bistår Kommissionen med fastlæggelsen af politikker for økologisk landbrug.

Ophævelse

Forordning (EU) 2018/848 ophæver og erstatter forordning (EF) nr. 834/2007 fra den 1. januar 2021.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2009.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1-23)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 834/2007 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1-92)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (Den Europæiske Unions Tidende L 250 af 18.9.2008, s. 1-84)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 24.09.2018