Fødevaresikkerhed — fra gård til gaffel

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne

RESUMÉ

EU søger at sikre fødevarehygiejnen i alle led i produktionsprocessen, fra primærproduktionsleddet (primært landbrug, jagt og fiskeri) til den endelige forbruger. Denne EU-retsakt dækker ikke spørgsmål om ernæring, sammensætning eller kvalitet og heller ikke fremstilling og tilberedning af fødevarer i hjemmet.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen og dens bilag definerer en række mål for fødevaresikkerhed, som virksomheder, der arbejder med fødevarer, skal overholde.

HOVEDPUNKTER

Hovedprincippet er, at alle, der arbejder i fødevareindustrien, skal sikre hygiejnemæssig praksis i alle led i produktionsprocessen.

Bilag I til forordningen dækker de aktiviteter, der er forbundet med primærproduktion (dvs. landbrug, jagt eller fiskeri), og omfatter transport, håndtering og opbevaring af primærprodukter samt transport af levende dyr.

De almindelige hygiejnemål, der fremgår af bilag II, dækker områder såsom:

fødevarelokaler og -udstyr

transportbetingelser

fødevareaffald

vandforsyning

personlig hygiejne og uddannelse af arbejdstagere i fødevareindustrien

indpakning og emballering

varmebehandlingsprocesser.

Derudover skal alle virksomheder i fødevaresektoren overholde forordning (EF) nr. 853/2004, der fastlægger reglerne for fødevarer af animalsk oprindelse.

Der kan undertiden gives undtagelser, for eksempel til små virksomheder, der leverer direkte til lokale kunder. EU-lande kan vedtage regler, der passer til bestemte lokale betingelser, såfremt fødevaresikkerheden ikke bringes i fare.

HACCP-systemet

Virksomheder i fødevaresektoren (bortset fra dem, der beskæftiger sig med pløjning eller kvægavl, jagt eller fiskeri) bør anvende principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP), der indføres som en del af Codex Alimentarius. Disse principper erstatter dog ikke offentlige kontroller. Formålet er at:

identificere kritiskekontrolpunkter og overvågningsprocedurer

fastsætte korrigerende handlinger

gennemføre procedurer for at kontrollere, om foranstaltningerne fungerer effektivt

føre registre.

EU-landene skal fremme udarbejdelsen af nationale retningslinjer baseret på HACCP-principperne med mulighed for fælles EU-retningslinjer, hvis det anses for nødvendigt.

Hvor det er påkrævet i henhold til national lovgivning eller EU-lovgivningen, skal virksomhederne i fødevaresektoren være godkendte, og alle lokaler skal være registreret ved den relevante myndighed.

Fødevarer, der importeres til EU, og fødevarer af animalsk oprindelse, der eksporteres, skal overholde EU’s standarder eller tilsvarende standarder samt alle krav, som det importerende land eventuelt pålægger.

Sporbarhedsregler (*), der blev indført under forordning (EF) nr. 178/2002, gælder nu også for fødevarer, der importeres til og eksporteres fra EU, med visse nye krav.

Hvis en virksomhed i fødevaresektoren opdager, at en fødevare udgør en alvorlig sundhedsfare, skal virksomheden øjeblikkeligt trække den pågældende fødevare tilbage fra markedet og informere forbrugerne og den relevante myndighed.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. maj 2004.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Sporbarhed: evnen til at spore og følge en fødevare eller et dyr bestemt til fødevareproduktion igennem alle produktions-, forarbejdnings- eller distributionsled.

BAGGRUND

Fødevarehygiejne — den grundlæggende lovgivning på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1-54)

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 852/2004, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1-26). Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27-59). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 24.11.2015