Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) — sikre fødevarer og sikkert foder i EU

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 178/2002 — generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

Forordning (EU) 2019/1381 — om åbenhed og bæredygtighed i EU’s risikovurdering i fødevarekæden

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Forordning (EU) 2019/1381 om åbenhed og bæredygtighed i EU’s risikovurdering i fødevarekæden ændrer hovedsagelig forordning (EC) nr. 178/2002. Den har til formål at gøre følgende.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EF) nr. 178/2002 trådte i kraft den 21. februar 2002.

De nye bestemmelser i forordning (EU) 2019/1381 træder i kraft den 27. marts 2021.

BAGGRUND

Forordning (EU) 2019/1381 ændrer også otte andre sektorspecifikke retsakter (dvs. retsakter om bestemte relaterede sektorer), for så vidt angår aspekterne om åbenhed:

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1-24).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 178/2002 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1381 af 20. juni 2019 om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 2065/2003, (EF) nr. 1935/2004, (EF) nr. 1331/2008, (EF) nr. 1107/2009, (EU) 2015/2283 og direktiv 2001/18/EF (EUT L 231 af 6.9.2019, s. 1-28).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1-175).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1-22).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1-50).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaerestablishing (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1-6).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4-17).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29-43).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1-23).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 22.10.2019