Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) —sikre fødevarer og dyrefoder i EU

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 178/2002 — generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 21. februar 2002.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1-24)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 178/2002 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1-175)

seneste ajourføring 12.10.2017