Beskyttelse af vilde fugle

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Foranstaltninger for truede arter

EU-landene skal træffe foranstaltninger med henblik på at opretholde eller genskabe bestande af fuglearter på et niveau, som imødekommer økologiske, videnskabelige og kulturelle krav og samtidig tilgodeser økonomiske og rekreative hensyn.

Foranstaltninger for alle fuglearter

EU-landene skal iværksætte handlinger for at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder* for alle fuglearter.

Disse foranstaltninger kan omfatte:

Særlige foranstaltninger

Generelle beskyttelsesforanstaltninger

Jagt på fugle

Forskning

EU-landene skal fremme forskning med henblik på forvaltning, beskyttelse og forsvarlig udnyttelse (f.eks. at oprette nationale lister over arter truet af udslettelse) af vilde fugle i Europa.

Rapportering

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 15. februar 2010. Direktiv 2009/147/EF kodificerede og erstattede direktiv 79/409/EØF og efterfølgende ændringer.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Levested: et naturområde eller en type miljø, hvor en bestemt slags dyr eller plante normalt forekommer.
Biotop: et område med ensartede miljømæssige betingelser, som udgør et levested for en bestemt blanding af dyr og planter.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (kodificeret udgave) (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7-25).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2009/147/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1010 af 5. juni 2019 om tilpasning af rapporteringsforpligtelser inden for miljølovgivning og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005, og Rådets direktiv 86/278/EØF (EUT L 170 af 25.6.2019, s. 115-127).

seneste ajourføring 28.05.2020