Stoffer, der nedbryder ozonlaget

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (ozonforordningen)

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Det trådte i kraft den 1. januar 2010.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Råvare: ethvert kontrolleret stof eller nyt stof, der omdannes kemisk i en proces, hvor stoffets oprindelige sammensætning ændres fuldstændigt, og hvis emissioner er ubetydelige.
Proceshjælpestoffer: kontrollerede stoffer anvendt som kemiske proceshjælpestoffer til de i bilag III opførte anvendelser.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1-30).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1005/2009 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 12.02.2021