Stoffer, der nedbryder ozonlaget

For at beskytte menneskers sundhed og miljøet udfaser EU stoffer, der nedbryder ozonlaget. Med henblik på at opnå dette har EU forbudt produktion og salg af de farligste stoffer såsom chlorfluorcarboner (CFC) og fastlagt procedurer for andre.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger reglerne for produktion, import, eksport, salg, brug, genvinding, genanvendelse, regenerering og destruktion af stoffer, der nedbryder ozonlaget. Den indeholder oplysninger om rapporteringskrav og foranstaltninger for produkter og udstyr, som anvender disse stoffer. Der er foretaget mindre ændringer af forordningen 3 gange.

VIGTIGSTE PUNKTER

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

1. januar 2010.

VIGTIGE BEGREBER

Råvare: ethvert kontrolleret stof eller nyt stof, der omdannes kemisk i en proces, hvor stoffets oprindelige sammensætning ændres fuldstændigt, og hvis emissioner er ubetydelige.

Proceshjælpestoffer: kontrollerede stoffer anvendt som kemiske proceshjælpestoffer til de i bilag III opførte anvendelser.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted for Generaldirektoratet for klima.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1005/2009

20.11.2009

Ikke relevant; forordningen finder direkte anvendelse. EU-landene er dog forpligtet til at definere minimumskrav for personalets kvalifikationer (1.1.2010) samt at fastlægge regler om sanktioner (30. juni 2011).

EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1-30

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2010

8.9.2010

-

EUT L 218 af 19.8.2010, s. 2-8.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1087/2013

25.11.2013

-

EUT L 293 af 5.11.2013, s. 28-28.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1088/2013

25.11.2013

-

EUT L 293 af 5.11.2013, s. 29-30

Efterfølgende ændringer af og rettelser til forordning (EF) nr. 1005/2009 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 02.04.2015