Genvinding af benzindampe på benzinstationer for renere luft

Benzindampe, der udledes ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer, er skadelige for menneskers sundhed og for miljøet. Med et direktiv fra 2009 tager Den Europæiske Union (EU) skridt med henblik på at genvinde sådanne dampe.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/126/EF af 21. oktober 2009 om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer

RESUMÉ

Benzindampe, der udledes ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer, er skadelige for menneskers sundhed og for miljøet. Med et direktiv fra 2009 tager Den Europæiske Union (EU) skridt med henblik på at genvinde sådanne dampe.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det sikrer genvinding af skadelige benzindampe, som ellers ville blive udledt under benzinpåfyldning af et motorkøretøj på en servicestation. Benzinpumperne på mange servicestationer i EU skal have nyt udstyr for at kunne genvinde disse dampe.

HOVEDPUNKTER

BAGGRUND

Benzin er en kompleks blanding af flygtige organiske forbindelser, som fordamper hurtigt og dermed bidrager til adskillige luftforureningsproblemer. Det er blandt andet for høje niveauer af toksisk benzen i den omgivende luft og fotokemisk dannelse af ozon, som er et luftforurenende stof, der er årsag til luftvejssygdomme som f.eks. astma. Desuden er ozon en drivhusgas.

For yderligere oplysninger henvises til benzinoplagring og distribution på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/126/EF

31.10.2009

1.1.2012

EUT L 285 af 31.10.2009, s. 36-39

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2014/99/EU

12.11.2014

12.5.2016

EUT L 304, 23.10.2014, s. 89-90

seneste ajourføring 11.08.2015